བོད་ལྗོངས།
2020ལོའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐར་ཟད་བྱེས་བགྲོད་འགྲན་བསྡུར་འགོ་ཚུགས་པ།

(体育)(1)2020喜马拉雅极限越野跑开赛

    ཟླ་9ཚེས་12ཉིན། འགྲན་ཞུགས་པས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཉིན་དེར་2020ལོའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཐར་ཟད་བྱེས་བགྲོད་རྒྱང་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཀླུ་ནང་གྲོང་རྡལ་དུ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། འགྲན་བསྡུར་ནང་སྤྱི་ལེ་100དང་སྤྱི་ལེ་50 སྤྱི་ལེ་30 སྤྱི་ལེ་10བཅས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བཞི་ལ་དབྱེ་ཡོད།

(体育)(2)2020喜马拉雅极限越野跑开赛

    ཟླ་9ཚེས་12ཉིན། འགྲན་ཞུགས་པས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

(体育)(3)2020喜马拉雅极限越野跑开赛

    ཟླ་9ཚེས་12ཉིན། འགྲན་ཞུགས་པ་ཧྲུན་ཀྲའོ་ལུང(གཡས)གིས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

(体育)(4)2020喜马拉雅极限越野跑开赛

    ཟླ་9ཚེས་12ཉིན། འགྲན་ཞུགས་པ་ཀོན་ཡའུ་ཧྲེང(གཡས)གིས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

(体育)(5)2020喜马拉雅极限越野跑开赛

    ཟླ་9ཚེས་12ཉིན། འགྲན་ཞུགས་པས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཝང་ཆིན་ཨོའུ་ཡིས་པར་བླངས། 

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393673151