བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞོགས་པ།

(新华视界)(1)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་པའི་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས།ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་ཤོད་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད། རི་མཐོ་གཡང་གཟར་ཁྲོད་ཀྱི་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་ནི་ས་བབ་ཁོད་སྙོམས་ལ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་བའི་མཐོ་གྲང་རྩྭ་ཐང་ཞིག་ཡིན་ལ། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱང་ཡིན།

(新华视界)(2)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་པའི་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(新华视界)(3)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་པའི་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(新华视界)(4)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་པར་བླངས་པའི་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་གི་ཞོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(新华视界)(5)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་ཐོག་པར་བླངས་པའི་སྤྱང་ཀི་ཞིག་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(新华视界)(6)西藏:邦达草原的清晨

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་སྤང་མདའ་རྩྭ་ཐང་ཐོག་པར་བླངས་པའི་སྤྱང་ཀི་ཞིག་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393875191