བོད་ལྗོངས།
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོ།

(美丽中国)(1)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། སྤུ་ཐོག་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་པ་དང་རྒྱ་ཁྱོན་མི་འདྲ་བའི་ས་བབ་མཐོ་བའི་མཚེའུ་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཡོད། མཚོ་དང་དགུང་སྔོན། སྤྲིན་དཀར་བཅས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྒྱན་པ་དང་། ནོར་ཁྱུ་ནི་མུ་ཏིག་ནག་པོ་བཀྲམ་པ་ལྟར་གནས་པས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག

(美丽中国)(2)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(3)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(4)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(5)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(6)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(7)壮美布托湖

    འདི་ནི་ཟླ་9ཚེས་19ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་པར་བླངས་པའི་སྤུ་ཐོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393878041