བོད་ལྗོངས།
འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ།

(西藏昌都解放70周年)(1)巨变的西藏昌都

    འདི་ནི་དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་50པའི་ཆབ་མདོ(གོང)དང་། དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་80པའི་ཆབ་མདོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ།

    བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཤར་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཆབ་མདོ་ནི་ཁམས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གྲས་ཤིག་དང་། ཇ་རྟའི་གནའ་ལམ་གྱི་དངོས་ཟོག་བསྡུ་འགྲེམས་ལྟེ་གནས་ཤིག བོད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལྟེ་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་བཅས་ཡིན།

    1950ལོར་ཆབ་མདོར་བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་སྐབས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ས་ཁྱོན་ཆུང་བ་དང་། ཁང་པའི་ཐོག་པང་དམའ་བ། འགྲོ་ལམ་འདམ་རྫབ་ཀྱིས་ཁེངས་པ། འཕེལ་རྒྱས་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ས་མཐོའི་གྲོང་རྡལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན།

    བཅིངས་འགྲོལ་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་70སོང་ཚུན། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གནམ་ས་བླ་འོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྟབས་བདེ་བ་མ་ཟད། ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་མང་པོ་ཀྲོང་ངེར་གནས་ཡོད། མིག་སྔར་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་མི་འབོར་ཁྲི་78ཟིན་པ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་མི་འབོར་ཁྲི་23.2ཟིན་ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གནས་སའི་མི་འབོར་ཁྲི་10ལྷག་ཙམ་ཡོད།

    ད་ཆ་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞི་ཁྱོན་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་ནུས་པ་ཡང་དེང་རབས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་མི་རིགས་ཁག་འགྲོ་འོང་དང་། སྤེལ་རེས། མཉམ་འདྲེས་བཅས་བྱེད་པའི་ཆབ་མདོ་གསར་པ་ཞིག་ས་མཐོའི་གྲོག་རོང་དུ་གནས་ཡོད།

(西藏昌都解放70周年)(2)巨变的西藏昌都

    2010ལོར་པར་བླངས་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས(གོང)དང་། 2020ལོར་པར་བླངས་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(西藏昌都解放70周年)(3)巨变的西藏昌都

    2010ལོར་པར་བླངས་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས(གོང)དང་། 2020ལོར་པར་བླངས་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(西藏昌都解放70周年)(4)巨变的西藏昌都

    ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་10ཚེས་7ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(西藏昌都解放70周年)(5)巨变的西藏昌都

    ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཚན་ལྗོངས། (ཟླ་10ཚེས་7ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

(西藏昌都解放70周年)(6)巨变的西藏昌都

    ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་10ཚེས་7ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001394303981