བོད་ལྗོངས།
གནམ་ཐང་བབས་ཚུགས་T3བྲེལ་བརྩོན་ངང་སྐྲུན་བཞིན་པ།

    ལྷ་ས་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་གི་བབས་ཚུགས་ཁུལ་བསྐྱར་སྐྲུན་རྒྱས་སྐྲུན་ལས་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས་ལ་མ་དངུལ་ཁྱོན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་39.07བཏང་ཡོད། 2016ལོར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཨར་སྐྲུན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཚུན་ལས་དོན་ཁག་བདེ་བླག་བྱུང་ནས་གསར་དུ་རྒྱག་བཞིན་པའི་གནམ་ཐང་བབས་ཚུགས་T3དེ་འདི་ལོའི་ཟླ་བདུན་པར་ལས་མཇུག་འགྲིལ་ཏེ་ལས་གྲྭ་ཧྲིལ་པོ་མཛེས་བཟོ་བྱེད་པའི་དུས་རིམ་དུ་སླེབས་ཡོད། འདི་ནི་གསར་དུ་བརྒྱབ་པའི་གནམ་ཐང་བབས་ཚུགས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལས་ཡུལ་ཡིན་པ།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001394675071