བོད་ལྗོངས།
ནན་ཅིང་ནས་ལྷ་ས་བར་ཐད་གཏོང་གནམ་གྲུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།

#(经济)(1)南京与拉萨实现直航

    ཟླ་10ཚེས་27ཉིན། བོད་ལྗོངས་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ནན་ཅིང་ལུའུ་ཁོའུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་གི་གནམ་གྲུ་འཇོག་སར་འགྲུལ་པ་གནམ་གྲུར་སྡོད་རྒྱུར་སྒུག་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། (ལེའུ་ལིའུ་ཡིས་པར་བླངས)

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་དུ། དེ་ཉིན་ནན་ཅིང་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་ཐད་གཏོང་གནམ་གྲུའི་ལས་སྒོ་དངོས་སུ་གཉེར་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

#(经济)(2)南京与拉萨实现直航

    ཟླ་10ཚེས་27ཉིན། ནན་ཅིང་ལུའུ་ཁོའུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་ལྷ་སར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་འགྲུལ་པས་གནམ་གྲུའི་འཛུལ་བ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། (ལེའུ་ལིའུ་ཡིས་པར་བླངས)

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001394733531