བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་སུ་གནམ་གཤིས་གྲང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཚགས་ཤ་སྐམ་གསང་གཏོང་བ།

    2021ལོའི་ཟླ་1ཚེས་2ཉིན་ལྷ་སའི་སྒོ་ར་ཞིག་གི་ནང་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཏུབས་ཟིན་པའི་ཚགས་ཤ་རླུང་གསང་ཡག་པའི་སར་སྐམ་གསང་གཏོང་བ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། དགུན་དུས་ཤར་བ་དང་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་མང་ཚོགས་ཚོས་ཚགས་ཤ་དང་ལུག་ཤ་ཉོས་ནས་དགུན་དུས་ཀྱི་བཟའ་ཆ་དང་ལོ་གསར་གྱི་མཁོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

    2021ལོའི་ཟླ་1ཚེས་2ཉིན་ལྷ་སའི་སྒོ་ར་ཞིག་གི་ནང་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཏུབས་ཟིན་པའི་ཚགས་ཤ་རླུང་གསང་ཡག་པའི་སར་སྐམ་གསང་གཏོང་བ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་འབྲོག་པ་བག་དྲོས་ཁྲོམ་བཀྱག་མདུན་དུ་ཤ་འཚོང་བ། (2020ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་འབྲོག་པ་བག་དྲོས་ཤ་ཉོ་མཁན་ལ་ལུག་ཤ་གཏུབ་པ། (2020ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་འབྲོག་པ་བག་དྲོས(གཡས)ལས་རོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་ལུག་ཤ་གཏུབ་པ། (2020ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ཤ་ཉོ་མཁན་གྱིས་འཕྲིན་ཕྲན་སྤྱད་ནས་ཤ་རིན་སྤྲོད་པ། (2020ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001396406811