བོད་ལྗོངས།
ལྷ་སར་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བ།

    ཟླ་2ཚེས་8ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་གྱི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཛེས་རྒྱན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས།2021ལོའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཉིན་གཅིག་ལ་འཁེལ་བ་དང་། ལྷ་སའི་ཁྲོམ་གཞུང་གང་སར་དུས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཤིང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱིས་དུས་ཆེན་བསུ་བཞིན་ཡོད།

    ཟླ་2ཚེས་8ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་གྱི་ལྒང་བཞུ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཟླ་2ཚེས་8ཉིན། ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ཐང་ཆེན་ལ་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཟླ་2ཚེས་8ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་གྱི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཛེས་རྒྱན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཟླ་2ཚེས་8ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་མདུན་གྱི་ལྒང་བཞུ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001397350201