བོད་ལྗོངས།
གངས་འཁྱགས་ཀྱིས་བཀླུབས་པའི་ར་འོག་མཚོ།

    འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་16ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་ར་འོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ར་འོག་མཚོ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དཔའ་ཤོད་རྫོང་ནང་ཁོངས་སུ་གནས་པ་དང་ཕར་ལུང་གཙང་པོའི་ཆུ་འགོ་གཙོ་བོ་ཡིན། ར་འོག་མཚོ་ནི་རི་ཉིལ་བའམ་འདམ་རྡོའི་ཆུ་རུད་ལས་ཆུ་ལམ་འགག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆགས་པའི་འཁྱིལ་མཚོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་གྱི་འཁྲིས་སུ་གནས་པས་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཉུང་ཞིག་གིས་དེར་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཙམ་ཡོད།

    འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་16ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་ར་འོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་16ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་ར་འོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་16ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་ར་འོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་16ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་ར་འོག་མཚོའི་རྣམ་པ་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001397589931