བོད་ལྗོངས།
བོད་ཀྱི་རི་ཁྲོད་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་བཞད་པ།

    ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། (ཟླ་4ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། སྤྱི་ཟླ་བཞི་པ་ཤར་བ་དང་དཔྱིད་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་ནས་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། ལྷ་སའི་བྱང་ངོས་ཀྱི་རི་ཁྲོད་དུ་ཆགས་པའི་ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད་ནས་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ།

    ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། (ཟླ་4ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། (ཟླ་4ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། (ཟླ་4ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཕ་བོང་ཁའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད། (ཟླ་4ཚེས་18ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001398911331