བོད་ལྗོངས།
ལྷ་སའི་མི་རིགས་ཁག་དང་ལས་རིགས་ཁག་གིས་ཏོག་གསར་གྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཧུར་ཐག་རྒྱག་པ།

    ཟླ་5ཚེས་12ཉིན། དགུང་ལོ་60ལ་ཕེབས་པའི་བགྲེས་སོང་ཝུའུ(གཡོན་གྱི་དང་པོ)ལགས་ཀྱིས་གཟུགས་པོར་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞིང་། ཏོག་གསར་གྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར་རང་མོས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་གཟུགས་པོར་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་ལྷ་སའི་མི་རིགས་ཁག་དང་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣས་ཏོག་གསར་གྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཧུར་ཐག་བརྒྱབ་ཡོད།

    ཟླ་5ཚེས་13ཉིན། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ཏོག་གསར་གྱི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001399434781