བོད་ལྗོངས།
ས་མཐོའི་ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ།

    ཟླ་5ཚེས་16ཉིན། བོད་ལྗོངས་འབྲོང་པ་རྫོང་གི་ལེགས་རྩེ་འགག་སྒོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་ཞིག ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་ནི་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་ཁུལ་དུ་མཐོང་མང་བའི་བྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་གྲངས་འབོར་ཅུང་མང་ཞིང་། ས་མཐོའི་མཚོ་རྒྱུད་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚྭ་མཚོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཚྭ་མེད་པའི་མཚོ་དང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འདམ་རྫབ་ཁུལ་དུ་ཡང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

    ཟླ་5ཚེས་16ཉིན། བོད་ལྗོངས་འབྲོང་པ་རྫོང་གི་ལེགས་རྩེ་འགག་སྒོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་ཞིག ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཟླ་5ཚེས་16ཉིན། བོད་ལྗོངས་འབྲོང་པ་རྫོང་གི་ལེགས་རྩེ་འགག་སྒོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆུ་མོ་དང་གངས་རིའི་རྒྱུད་དུ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་མགོ་ཁྲ་ཁྱུ་ཞིག ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཧྲེན་ཧུང་པིང་གིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001399554291