བོད་ལྗོངས།
ལྷ་མོའི་སྤྱན་ཆབ་ཏུ་གྲགས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོ།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། (མི་མེད་གནམ་གྲུའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཕུ་མ་གཡུ་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་གི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་ལྷོ་ངོས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ལྷ་མོའི་སྤྱན་ཆབ་ཏུ་གྲགས་ཤིང་པིར་གྱིས་བྲིས་པ་ལྟར་ལྟ་ན་སྡུག

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། རྡོ་ཆུང་གིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། རྡོ་ཆུང་གིས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་པར་བླངས་པའི་ཕུ་མ་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་རུའེ་པོའོ་ཡིས་པར་བླངས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001310060333