བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གནའ་གྲོང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ།

    ཉིན་ཤས་གོང་། གསར་འགོད་པར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྡོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཐིང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། 2019ལོར་རང་ལྗོངས་ཀྱི་གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་གི་འདྲེན་ཐང་གྲོང་རྡལ་དང་། གོང་དཀར་རྫོང་གི་ལྕེ་བདེ་ཞོལ་གྲོང་རྡལ། རྩྭ་མདའ་རྫོང་གི་མཐོ་ལྡིང་གྲོང་རྡལ་བཅས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གནའ་བོའི་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་རེད།

    མིག་སྔར་རང་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གནའ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་3དང་། ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གནའ་བོའི་གྲོང་རྡལ་5 ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གྲོང་ཚོ་4ཡོད་པ་རེད།

    2019ལོར་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་ཆེད་དོན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་38.28བཏང་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཁུལ་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འཁེལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྲུན་དངོས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་རེད། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཁུལ་5དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྲུན་དངོས་291རེ་ཞུ་བྱས་པ་དང་། གྲོང་ཚོ་16ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྲོང་ཚོའི་མིང་གཞུང་ནང་ཚུད་པ་རེད།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
010020070840000000000000011100001387030621