གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
 
༄༅།།་་པ་དང་་ན་་ས་ག་གནས་དས་མང་་ང་ན་གས་ད་
༄༅།།“་་ཚན་བ་གས་པ་”ང་ད་ས་ག་གནད་ག་དས་་ང་ང་
༄༅།།ད་ག་་ད་ག་ལ་ཆ་འན་ས་རབས་་བད་ར་་ད་
༄༅།།ད་ངས་ས་ག་དས་ང་བ་དང་ག་དས་ས་གག་ལ་ང་ག་དང་
༄༅།།ད་ད་ག་ལ་ས་རབས་འལ་ས་“་ག་གསར་པ”བ་པ།
༄༅།།ད་་་ལ་གས་པས《ཨ་ན་་ག་་བཅའ་མས》་་་་་་
༄༅།།གནའ་་ད་ག་“ག་ལ་ས་རབས”་བད་པ།
༄༅།།་ས་བར་ར་ནང་་གནའ་་་ར་15ཉམས་ག་ས་ནས་གནའ་ཉམས་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་མན་ན་ག་གནས་ལ་བཞག་་དཀར་ཆག་ནང་མ་་་
༄༅།།ད་ངས་ས་ར་ག་བཟང་་བན་ནས་ལ་ངས་་གས་འ་གས་འ་་་་
༄༅།།ད་ངས་་གསར་འར་ད་ན་ལས་ན་ལ་ལ་ཁབ་མ་པ་་དགའ་ཁག་་་
༄༅།།ཀན་་འམ་ང་དན་པ་ལ་བ་མས་པ་་ཉམས་ག་ད་བས་ང་་་་
༄༅།།ད་ས་་པ་ག་གནས་མ་ལག་འགས་ན་ལ་གས་ན་ག་པ།
༄༅།།ན་ང་ད་ངས་་གསར་འར་ད་ན་་་ན་ས་ན་འར་ར་ང་་་
༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་ལག་བར་ས་ནས་ཆ་འན་ཅན་འག་་་་
༄༅།།ད་ངས་་ག་ལ་གསར་མ་དང་འབ་ན་ལ་བ་འས་ན་་བ་པ།
༄༅།།ག་གནས་བས་་ངས་མཉམ་གད་ད་པ་ང་བ་གས།
༄༅།།ལ་ཁབ་བན་འན་ལས་ངས་ས་་གས་གས་་བད་་་་་་་
༄༅།།བན་འན་ན་མད་འབ་ཚན་《ད་ངས་་གསང་བ་》་་
༄༅།།གནའ་་ད་་་་ང་ན་་ང་རབས་ས་ག་ག་འཚར་ས་བ་
༄༅།།་ཁ་ན་གགས་དཔའ་་བང་་ད་ཚལ་“ལ་ཁབ་་ ལ་ང་་་
༄༅།།ངས་ག་ཅན་ས་ད་་ག་གནས་ང་བ་ལས་ན་ལ་ད་ངས་གསར་པ་་
༄༅།།ང་རབས་ཞབས་《ཞབས་གཞས་འལ་བ》ས་པ་་མག་བས་་ང་་་
༄༅།།ད་ས་བཟའ་བང་ག་གནས་་གས་མན་ན་ག་གནས་ལ་བཞག་ནང་་་་
༄༅།།ད་་མན་ན་ག་གནས་ལ་བཞག་ཁག་བ་པ་ནང་་ས་མ་ངས་་་་
༄༅།།ཨང་མ་ཅན་་ང་བ་ས་ད་་ག་དས་ང་བ་ཐད་མ་ད་གསར་་་་
༄༅།།བ་ད་ས་ན་པ་གསར་ལ་འ་འད་ས་བ་ད་་ལས་ད་པ་5000ག་་
༄༅།།མར་་འམ་མད་ད་ང་ལས། དམངས་་་མན་ན་ལམ་མན།
༄༅།།“ན་ང་གས་པར”གས་པ་ད་་ས་་དན་པས་་་་་་་
༄༅།།ད་ས་ལ་ཁབ་་མངའ་ངས་འ་ས་ལ་བགས་བ་ག་བ་་ནང་་་
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་ལ་ས་གས་པས་་་་་ཡར་འཚམས་འ་་་་
༄༅།། ་་ང་་་ས་ན་པ་ད་་ད་ག་ཡར་་་བན་ང་་འལ།
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་ལ་ས་གས་པས་་རན་་ལས་གས་ཁག་ད་་་
༄༅།།ང་་ད་ངས་ག་གནས་ལ་ས་གས་པས་་རན་་་ཐ་་་པ་་་
༄༅།།ད་་དམངས་ད་་ལ་གས་པ་ག་ལ་ང་འབ་ནས་ད་་ག་་་་
༄༅།།《ག་པ་》ས་བ་་ད་ག་པར་ས་ད་ན་ས་ནས་ད་ག་་ག་་
༄༅།།“་ག་་བན་འན”་ད་ངས་ཐག་ང་ང་ག་ལ་་མང་གས་་་
༄༅།།མ་ད་ས་མ་དང་་་ཝ་་་དབར་ན་འར་བ་པ་ག་གནས་འ་་
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་གཟའ་འར་་ལན་་མག་འལ་བ།
༄༅།།ང་་ད་ག་པ་མཁས་པ་དང་ད་གས་ག་ག་གས་གག་མཁས་པས་་་
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་གཟའ་འར་་ལན་་་་་གར་བ།
༄༅།།“ད་་ལ་ལ་མས་འས”ས་པ་པར་ས་འམ་ན་་་་
༄༅།།བ་བན་ས་ཐང་ག་འ་བ་ལམ་།
༄༅།། ་ང་་ཏ་ལར་ང་་ཏ་ལ་་མ་ད་མད་་ས་་ར་་
༄༅།།《ན་ང་ང་》ས་པ་་ས་ན་ངག་་་དངས་ས་ག་་
༄༅།།ངས་དང་་་་འན་བར་ག་་མང་ས།
༄༅།།《ན་ང་ང་》ས་པ་ས་གར་་ང་་དས་ང་ངས
༄༅།།ཁ་བ་གནའ་ལ་ང་ང་འཆར་འད་དང་གནའ་ས་ག་འན་ད་
༄༅།།ང་རབས་དང་ན་འན་ད་་བས་གསར་པ་འབར་བ།
༄༅།།་ཚན་་མཚར་་ལ་ཡག་་འག”
༄༅།།ད་་་་ན་འན་པ་མ་ཚང་ག་་གཏམ་ད།
༄༅།།ད་ངས་་ས་ན་་ག་གནས་་མང་ན་མ་གས་པ།
༄༅།།ད་ངས་་ཏ་ལ་་མ་ད་ཆ་ང་བ་ལས་ན་་ན་ན་ཚན་པ་དང་
༄༅།།ད་ངས་་ཏ་ལ་་མ་ད་ཆ་ང་བ་ལས་ན་་གས་མ་དང་གངས
༄༅།།བབས་པའམ་ཡང་ན་ངས་པ་ག་ན་ནམ།
༄༅།།་ས་མན་པ་ན་ངག་ང་ས།
༄༅།། ན་གན་ང་པ་་ཐར་་།
༄༅།།་་བར་ན་ང་་ད“ད་་ན་ན་ད་ས”ལས་བག་མདངས་་
༄༅།།༢༠༡༢་ང་་ད་་ཐང་ག་་ལ་འམས་ན་་ང་་་་
༄༅།། ར་མ་་་།
༄༅།།ས་བབ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་3658གྱི་ས་སྟེང་དུ་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོར་རོལ་བའི་ཚོར་སྣང་།
༄༅།།ས་བབ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་3658གྱི་ས་སྟེང་དུ་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོར་རོལ་བའི་ཚོར་སྣང་།
༄༅།།བརྔ་བསྡུ་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྲད་ནས་སྟོན་བསྡུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན།
༄༅།།བརྔ་བསྡུ་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྲད་ནས་སྟོན་བསྡུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་སུ་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་སུ་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ།
༄༅།།སྤྱི་ལོ་2017ལོའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཟའ་འཁོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།སྤྱི་ལོ་2017ལོའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཟའ་འཁོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་གོར་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་དུམ་བུའི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྒྱུར་བཀོད་ལས་གྲྭ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་གོར་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་དུམ་བུའི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྒྱུར་བཀོད་ལས་གྲྭ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།བོད་དུ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཐོན་པ།
༄༅།།བོད་དུ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཐོན་པ།
༄༅།།མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ།
༄༅།།མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
༄༅།།ནུས་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་ངང་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་གཏོད།
༄༅།།ནུས་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་ངང་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་གཏོད།
༄༅།།བསམ་ཡས་དགོན།
༄༅།།བསམ་ཡས་དགོན།
༄༅།།བོད་ཀྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆེད་དོན་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉེར་བ།
༄༅།།བོད་ཀྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆེད་དོན་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉེར་བ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་རོང་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་མཛེས་ལྗོངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་རོང་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་མཛེས་ལྗོངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པ།
༄༅།།བོད་པའི་གྲོང་ཚོར་གཡག་འཛིང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཆེན་གཏོང་བ།།
༄༅།།བོད་པའི་གྲོང་ཚོར་གཡག་འཛིང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཆེན་གཏོང་བ།།
༄༅།།“སེམས་མཐུན། ཀྲུང་གོའི་སེམས་པ་མཉམ་གཏོད”བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་བོད་དུ་སློབ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་པ།
༄༅།།“སེམས་མཐུན། ཀྲུང་གོའི་སེམས་པ་མཉམ་གཏོད”བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་བོད་དུ་སློབ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་པ།
༄༅།།བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་འགྲམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
༄༅།།བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་འགྲམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
༄༅།།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོར་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅།།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོར་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅༎བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་དེང་རབས་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་དང་པོ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
༄༅༎བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་དེང་རབས་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་དང་པོ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
༄༅།།ཁྲེན་ཆོན་གོས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
༄༅།།ཁྲེན་ཆོན་གོས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011200000000000000