༄༅།། ད་ ག་ པ་ གས་ གག་ མཁས་ ཅན་ དང་ ་ མ་ ས་ ན་ ས་ ད་ གས་ ས་ ལ་ ་ ལ་ ་ ཡང་ ད་ ས་ འན་ ་ བ་ ལས་ ན་ ར་ ག་ ཡག་ ་ ང་ ད་ ས་ གངས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-08-14

    ད་ངས་་ཁ་ས་ལ་་་ག་ན་་་་ང་ག་པ་འཇམ་དངས་ས་རབ་དཔལ་ན་་2007ར་ང་་ད་གང་སད་བད་ནང་བན་་ལ་་ཡང་ད་་དམ་ད་ཐབསངས་བགས་ས་ས་་གར་མ་དག་འན་ས་ནས་ས་འན་ས་པ་ལ་་དང་་་ན་ང་།  ད་ཆ་་ན་་བ་ལ་་་ད་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་་བ་ང་གནང་བན་ད་པ་ད།

    ་ཆར་ད་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་་ན་ང་གན་པ་གགས་དཀར་་ང་ས་་ང་་ལ་་ད་ག་པ་བ་བར་གས་འར་གས་ནས་བཅར་འ་དང་ན་གནང་བས་་ག་ན་་་ནང་བན་བ་ང་་བ་ང་ལ་གས་བན་གནང་བན་ད་པ་དང་འ་བ་ཡང་་ང་ན་པ་ག་ད་ས་གངས་པ་ད།

    ན་ང་་10པར་བར་འགས་ས་པ་ད་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་ལ་བ་མ་150ད་པ་་ད་བ་མཐའ་་འ་བ་ལ་་22ད་པ་ད།

    ་ལམ་་ཤས་ནང་་ན་དང་། མ་ན། ཀན་། ན་ནན་གས་ང་ན་་ད་གས་ས་ལ་་ཡང་ལ་་ཡང་ད་ད་པ་དང་།ད་བད་ནང་བན་་ད་ས་གལ་ན་ག་ན་པ་ས་ནས་ལ་་ས་འན་་བ་ལམ་གས་ལ་ལ་ཁབ་་ནང་་ད་ག་པ་ལས་གས་ས་་ར་ད་་ད།

    ད་རང་ང་ངས་་ཁ་ས་ལ་ནང་བན་མན་གས་་གས་ག།  ང་མ་བ་ད་བས་་བ་་ང་ས་ད་་་མ་ས་ན་ག་ན་པ་ས་ནས་གདན་ས་ར་་4ར་ངས་་འགས་པ་ལ་་ད་ག་པ་གས་འར་གས་ང་།  ང་ས་ལ་ཁབ་་ནང་་གས་གག་མཁས་ཅན་ལ་་འག་ན་་་ག་ན་་་་ང་་པ་ཡང་ད་བཙལ་འལ་ལས་ན་་ག་ང་གནང་བ་བད་མ་་ད་གནང་བ་ད།

    ་བ་་ང་ས།  ་ག་ན་་་་ང་་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བཟང་་མ་དངས་པ་ས་དངས་་མ་ས་དན་་ད་འན་དང་དད་ན་མང་གས་ས་ས་གནས་་ག་ད་གང་་ཚན་ལ་ང་་ཡང་ད་ས་འན་་་་འན་ས་ནས་2010་་4པར་ད་རང་ང་ངས་ད་གང་་མཆན་འད་བཀའ་ལན་འར་ས་་ཁ་དང་གས་་ས་ལ་་་མ་ས་ན་དང་་ས་་ས་་ལ་ན་དང་ས་གས་་གཏན་འབས་བན་ཡང་ད་བཙལ་འལ་་ལས་ན་ལ་འ་བམས་པ་ན།

    ས་ན་་བ་3ཙམ་་ནང་པཎ་ན་ར་་་་ང་བ་གག་པ་ས་་ལ་ས་ཁ་གས་བན་གནང་བ་དང་།  ང་ས་ས་པ།  ་མ་ས་ན་ས་མ་ས་ལ་གགས་པ།  ང་་720ལ་གསང་བ་ངང་བཙལ་འལ་བཅས་ས་པ་བད་ཡང་ད་བཙལ་འལ་གས་ང་ས་མ་ས་ས་ལ་་བ་ངས་་མ་ས་ས་ལ་25བར་ང་་བཏང་བ་དང་་ནས་4བར་ང་་བཏང་ནས་མཐར་ས་ལ་2ག་པ་་གག་ལག་ཁང་་་་་་་་བན་་མན་་གར་མ་དག་འན་ད་པ་མཛད་་འགས་་་ག་ན་་་་ང་་པ་ཡང་ད་ས་འན་་བ་ལས་ན་གས་་གས་འག་ང་ད་ས་གངས་པ་དང་།

    ང་་ད་ག་པ་བ་འག་་གནས་་ས་གས་བ་འག་་་་ང་་་ང་ས་གསར་འད་པ་བཅར་འ་དང་ན་གནང་བས།ད་ཆ་ད་བན་པ་མས་ལ་ནང་ས་ག་གར་མ་དག་འན་ས་ནས་ས་འན་ས་པ་ལ་་ན་གས་མས་་ཡང་ད་ས་འན་་བས་གར་མ་དག་འན་ད་དསས་ང་་བན་ད་པ་དང་།  ང་ད་གང་ས་་ས་ག་གཏན་འབས་ས་པར་གགས་ན།  ་ག་་ཡན་་ལ་་150ཙམ་གར་མ་དག་འན་ད་དས་་ད་ས་བཤད་ད།

    ག་གནས་གསར་བ་ང་ད་བད་ནང་བན་་ལ་་ས་འན་་བ་ལམ་གས་བས་ག་ང་བར་མཚམས་ཆད་ང་ར་བས་་ད་ས་ས་ང་དང་ད་གང་ས་ས་གས་ལས་གས་་་བསམ་འཆར་དང་ད་གས་ས་ལ་་མང་གས་་བ་ང་ལ་གགས་ནས་ལ་་ཡང་ད་ས་འན་་བ་ལས་ན་ར་ག་ས་ད།

    ་ང་་་ང་ས་་ལམ་་ཤས་ནང་ད་གས་ས་ལ་་ལ་་ཡང་ད་ས་འན་་བ་ལས་ན་་ག་མཐའ་བར་གམ་་ཡག་་བབས་ད་པ་དང་།ག་ན་ད་བད་ནང་བན་་ལ་་ཡང་ད་་དམ་ད་ཐབསངས་བགས་ས་པ་་ང་ད་གང་གས་ལ་གསར་བགས་་་ག་ན་ཚན་ར་ད་པདང་ང་་་ར་ལ་ཁབ་ད་གང་་མ་ཡང་ད་ས་འན་་ངསས་་ལ་་ཡང་ད་ས་འན་་ངས་་བས་ཁ་གསལ་ལ་ཆ་ཚང་ས་་ན་པ་ས་འན་གནང་ད།

    ་བ་་ང་ས་གསར་འད་པར་ང་ས་ད་ང་ལ་ང་དང་ཚད་ན་པ་ལ་་ག་་ར་ས་་ག་ང་་་ཐད་་ར་ད་་ད།  ང་ས་ད་གས་ད་པ་ལ་་དང་་མ་ས་ན་ད་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་་གདན་་ས་་ཡང་ད་དང་ན་གན་ད་འན་པ་་ནང་བན་ས་བསམ་ད་པ་འན་པ་དང་་བ་ང་དས་པ་ས་འ་བན་ད་ས་བཤད་ང་།

    ང་རབས་ད་བད་ནང་བན་་བ་མཐའ་ཁག་་ད་འན་པ་་ད་ཆ་བ་ང་ད་པ་དས་མ་དང་འཚམས་པ་ད་ད་ད་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་ས་ག་ར་ལ་ན་དང་ང་རབས་ང་་ལ་བ་ད་ཆ་བ་ང་་ལམ་གས་འལ་བ་ད་བན་ད་པ་དང་།  ་ནང་ལ་ན་་ས་ར་ད་ཆ་བ་ང་ད་ངས་་ད་ས་འས་ད་ལ་་གས་ཚན་ག་དང་།  བཅའ་མས།  ་ས།  ལ་་ཆབ་ད་གས་བ་ཚན་ཡང་བགས་ནས་བ་མ་་མང་་་་དང་ནང་བན་གང་རབ་ལ་་བ་ན་ཚད་ཟབ་་བཏང་ད།་ནང་ནང་ག་པ་བ་ཚན་ས་བར་ངས་བང་ཚད་60%ན་ད་པ་ད།

    གགས་དཀར་་ང་ས།  ད་བད་ནང་བན་་བ་མཐའ་ན་་་འ་མཉམ་དང་མ་གས་ང་་ལ་ལ་བ་གས་་་ན་ར་རང་ང་ངས་ནང་བན་བ་ང་ས་བ་མཐའ་ཁག་་མན་་ཡངས་ལ་ད་གས་གས་ན་་ད་ཆ་ད་ན་16(ང་་ད་་མང་་བར་མ་རམས་པའམ་ཡང་ན་ད་བས་་རམས་པ་མཚན་གནས་བ་ད)གདན་ངས་ནས་བ་མར་བ་ད་ད་པ་འགན་་་འར་་བག་་ད་བད་ནང་བན་ལ་་བས་མང་བ་ད་ན་གས་ན་དང་།  ལ་གས་ས་གས།  མ་གས་གས་ཀར་མཁས་པ།  ག་པ་གནས་་ལ་མཁས་པ་བཅས་་་མ་ས་ན་ག་ང་ད་བན་ད་ས་གསར་འད་པར་བཤད་ང་།

        མ་་འང་ངས། ་དམངས་ན་་ཚགས་པར།