༄༅།། ་ ས་ ་ བན་ ང་ ཙམ་ ལ་ ལ་ གས་ མས་ ང་ ་ ན་ ན་ ་ བན་ ་ མཚན་ ན་ བ་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-12-13

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་12ས་13ན་གནས་ལ་འར་གསལ།(གསར་འད་པ་་་ང) ་ས་འས་ངས་དན་གས་དན་པ་16ལ་་མན་ད་བཟང་དན་པ་མཚན་ན་བ་པ་དང་་ས་་བན་1703ལ་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་་མཚན་ན་བ་པ་ད།

    ས་12ན། ད་རང་ང་ངས་་ས་ང་ར་ས་ང་ར་ངས་་2012་་ད་་་མན་ད་བཟང་དན་པ་དང་་བན་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་ལ་གངས་བད་གནང་བ་ད།

    ་ར་དན་པ་གས་དན་པ་་དམ་་ན་ན་ཁང་10ན་ན་དན་པ་་དམ་་ན་ན་ཁང་་དད་འམས་ང་བ་དང་། དན་པར་བཅའ་ད་ལས་ད་པ་40ལ་ང་་དན་པར་བཅའ་ད་ལས་ད་པར་དད་འམས་ས་ད།

    2011ར་ད་ངས་ས《་མན་དན་པ་དང་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་གསར་འགས་དད་འམས་ད་་ལ་བ་ར་་བསམ་འཆར》བན་པ་དང་། བསམ་འཆར་ནང་་ར་ད་་ངས་ངས་་་མན་ད་བཟང་དན་པ་དང་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་གསར་འགས་དད་འམས་་ད་་ལ་་དང་། ་ར་ད་རང་ང་ངས་མ་པ་་མན་ད་མན་དན་པ་དང་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་དད་འམས་ངས་གག་་། ས་ལ(ང་ར)ང(ང་ར། ས)ལ་་ར་་ད་ལ་དད་འམས་ངས་གག་་། མ་ཟད་་དགའ་བ་པ་དན་པ་དང་་བན་ལ་གངས་བད་དང་་དགའ་ད་ནས་ལ་ག་གང་་ན་པ་ད།

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།