༄༅།། པཎ་ ན་ ་ ང་ བ་ གག་ པས་ ་ ན་ ས་ མ་ ་ གད་ འ་ ག་ པ་ ན་ ར་ ན་ ལམ་ འགས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-04-25

    ས་23ན་་་་ང་་ནང་བན་མན་གས་་གས་ག་གན་པ་པཎ་ན་ར་་་་ང་བ་གག་པ་ས་་ལ་ས་་ང་དགའ་ན་ན་ཆགས་ང་་་ན་་ན་ས་མ་ནང་གད་འ་ག་པ་ན་ར་ན་ལམ་འགས་པ་ད།

    ་་་ད་བད་པ་ཙམ་ལ་དགའ་ན་ན་ཆགས་ང་་བད་ཆགས་པ་མས་ན་ནང་པཎ་ན་ན་་ས་་ག་ད་འན་པ་དང་ང་་ད་བད་མ་མ་ནང་བན་བ་ང་་ད་འན་་དང་་བན་ནང་སར་་ར་བ་ང་ད་བན་པ་ད་་ད་བད་ནང་བན་ལས་གས་་་བན་་དང་ན་་བ་ན་གནང་ནས་ས་མ་ད་ན་ལམ་་ར་བ་ན་ར་གས་ན་གནང་བ་དང་འལ་གས་ལ་་འ་བ་ན་ས་ས་མ་གད་འ་་ཙམ་ད་བསད་ས་ནས་མས་ག་ན་པ་མ་གས་བར་ན་ད་་ན་ལམ་བཏབ་གནང་བ་ད།  ་ས་པཎ་ན་ན་་ས《ང་བ་མས་དཔ་བ་ན》ཞལ་འན་གནང་ནས་གན་ར་བ་བ་བ་པ་དང་གན་་ག་བལ་ལས་འལ་བ་ན་ལམ་བཏབ་པ་དང་འལ་འཛམ་ང་་བ་དང་་དམངས་ཁམས་བ་ང་བ་ན་ལམ་བཏབ་གནང་བ་ད།

    མ་་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001323384841