༄༅།། ད་ ངས་ མར་ ་ དན་ ་ ས་ ་ བཤམས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-05-22

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་5ས་22ན་གནས་ལ་འར་གསལ།(གསར་འད་པ་ང་ས་)་ས་21ན་་ད་་4པ་ས་11འལ་བ་དང་། ་ས་ནས་བ་ས་་བར་ཐག་་་70ད་པ་ད་ང་བ་ན་ང་བ་ང་མར་་གཙང་་ད་ད་་ས་བབ་མ་ཚད་་4600མཚམས་་ཆགས་པ་ཀ་བཀའ་བད་པ་མ་དན་མར་་དན་་་གག་ས་གག་་ས་་བཤམས་པ་མཛད་་གཟབ་ས་ལ་བ་ད།

︶︹﹀﹀輥繻︽耟繴纍︽纀轀纊︽輕︽繻羉繼︽輂︽羉纍︽罞︽繿續纀纍︽繽﹀

    དན་པ་་དམངས་ས་་ག་བ་ཚགས་ས་ནས་་ད་9དང་ར་མ་30་བས་ས་་བཤམས་པ་མཛད་་ལ་བ་ད།

(XHDW)(11)西藏楚布寺举行展佛仪式

    “་ར་ད་་བ་པ་ས་བ་གག་བས་བཤམས་པ་ས་་་་ང་་མར་་དན་པ་་་་་་ས་ན་་འམ་བ་ཐང་ག་་ས་་ད”ས་མར་་དན་པ་མཁན་་ད་འལ་ས་གངས་པ་དང་།  ང་ས“འ་་ད་་འམ་བ་ཐང་ག་་ས་་ད”ས་གངས།  ས་གས་ང་བར་གགས་ན།  ་ང་བཤམས་པ་་་་་་ས་་་ད་་་་འཛམ་ང་ན་་ག་་འད་་ས་ད་པ་ད།

(XHDW)(3)西藏楚布寺举行展佛仪式

    ཐག་ང་ནས་ང་བ་དད་ན་མང་གས་ས་མ་་འན་ན་ས་ར་མཇལ་ག་ས་ནས་གལ་བ་ན་ལམ་བཏབ་པ་དང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་བཏགས་བན་ད།  ས་ར་མཇལ་ཁ་ས་ཚར་མ་ཐག་པ་གན་་པ་སངས་ར་ས་གསར་འད་པར“་ས་་འགའ་བད་མར་ས་་མཇལ་བར་ང་ད།   ས་་གདན་འན་་གས་ས་ནས་ས་་ན་བབས་བ་པ་དང་ག་བ་དག་པ་་བ་བཅངས་ད་ལ།  ་་མར་་ས་ན་པ་དང་།  ་གང་བ་ཐང་དང་བ་ད་ང་བ་ད་་ན”ས་བད།

(XHDW)(4)西藏楚布寺举行展佛仪式

    མར་་དན་པ་་ད་བད་ནང་བན་ཀ་བཀའ་བད་པ་མ་དན་ན་པ་དང་ཀ་པ་མ་ན་་བགས་གནས་ན་ལ་མ་ཟད་ཀ་བཀའ་བད་པ་ས་བད་ལ་ལ་ག་་ག་ང་ད།   མར་་དན་པར་ག་་བར་་་800་་ས་ན་པ་དང་ས་་བཤམས་པ་ར་་་500་་ས་ན་ད།  འ་་བཤམས་པ་་་་་་ས་་་་་་12ག་ཙམ་ཉར་ཚགས་ས་པ་ག་ད།

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001323996261