༄༅།། ད་ ་ མ་ རར་ ནས་ མ་ ད་ ད་ ཚད་ ་ འདང་ བ་ དང་། ནས་ ན་ གསར་ པ་ ག་ ལ་ ས་ ནས་ ན་ འབབ་ མ་ ་ གང་ བ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-06-20

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་6ས་20ན་གནས་ལ་འར་གསལ།(གསར་འད་པ་ང་ད)མ་ད་ད་ཚད་་འདང་བ་ན་ས་ད་་ནས་་ན་ང་མ་་འ་བན་ད།  ་ས་ང་ར་འ་གས་ས་་་གས་ནས་བ་བགས་ས་པ་ངས་གར་གགས་ན། འ་་་4པར་ནས་་མ་ར་ལ་ང་ན་ང་་མ་ར་ར་4.00ན་པ་དང་་བ་ང་མ་ས་མངས་དང་བར་ན་་མ་ར་ར་0.30འཕར་བས་འཕར་ཚད་བ་ཆ་8.1ན་ད་པ་ད།

    ད་་གས་་ཟ་འ་ག་་ན་པ་ནས་་ད་་འ་གས་་ག་ཨང་དང་་་ན། ་བ་་ཤས་ནང་ད་་ནས་་མ་ར་ལ་ང་ན་ང་ཟམ་་ཆད་པར་ང་མར་ན་པ་དང་། 2009ར་ད་་ནས་་མ་ར་ལ་ང་ན་ང་་མ་ར་ར་1.2གཡས་གན་ན་ང་།  2012ར་བས་བས་་མ་ར་ར་2ག་ཙམ་ན་ད།

    མ་ར་་བ་ན་ང་་ཤས་བད་མར་ན་མད་ངང་མ་་ད་པ་ན་ས་ད་གས་ས་ལ་་འ་གས་ང་ས་ནས་་བ་ད་པ་ངས་ཚད་་་བན་ཆག་འ་་ད།  གས་་ས་ལ་པ་མ་ང་འ་གས་ང་ས་2011ར་དཔལ་ཚལ་ཤང་ནས་ནས་་མ་་120་བ་་་འཆར་ག་བང་ད་ང་མཐར་་མ་་60ག་ཙམ་ལས་་བ་ས་ད།  2012ར་ན་་འཆར་འད་ར་ན་་མ་་100་བ་་་གཏན་འལ་ས་ད་ང་དས་་ནས་་མ་་20ག་ཙམ་ལས་ས་ད།

    ད་ངས་ང་ལས་ཚན་ག་ཁང་་བ་འག་པ་གན་པ་ན་ད་ང་ས།  ནས་ན་གསར་ར་ན་བ་ད་པ་ས་ནས་་་་ན་འབབ་མ་་གང་ར་ཕན་པ་ད་པ་དང་། ་་ན་འབབ་མ་་ན་་ནས་་མ་ར་ན་ང་ན་གཏན་་འར་་ད་ས་བད།

    “ད་ནས་2000”་ད་ངས་ང་ལས་ཚན་ག་ཁང་ས་ས་ན་་19ནང་འམས་ག་ས་པ་ནས་ན་གསར་པ་ག་ན་པ་དང་། འ་་་ས་ང་ར་་ང་ལས་ང་ན་ན་བ་ང་་་3000ད་ན་བ་ལ་གང་འ་གས་ད།

    ་ས་ན་བ་ང་་ང་ཁ་ཤང་ལན་་ང་ར“ད་ནས་2000”འབས་བན་པ་ག་པས“ན་ང་འར་བཏབ་པ་་270ད་པ‘ད་ནས་2000’་མ་ག་འབས་ས་་བ་གག་ཙམ་འར་འངས་ང་ང་་་ན་འབབ་་མ་500ཙམ་ན་འག  ན་ང་་ན་བཏབ་པ‘ད་ནས་320’་ས་གས་ཡག་ས་བས་འང་་་ན་འབབ་་མ་400ག་ཙམ་ལས་ད”ས་བད།

    ན་ད་ང་ས།  ་18ནང་ན་་་ར་་ད་ཙམ་་ས་ད་ནང་རང་ད་ནས་ས་ལ་་འ་བ་ཤང་ང་་ང་ནང་་བད་ནས་ས་ཆ་་ག་ང་པར་ས་ང་འབས་པ་ནས་མཐར་བ་བ་ད་པ་བར་་བད་མ་ལ་ར་ལག་ལ་ད་ན་དང་ང་བར་ད་་ད་ས་བད།

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001324704791