༄༅།། ད་ ་ ང་ རབས་ ང་ ལས་ ན་ ལས་ མ་ མ་ བ་ འག་ འན་ ་ བ་ འ་ གས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-07-17

    ་ཆར་རང་ང་ངས་་གས་ན་ངས་དང་་གས་འགན་ང་ང་ས་ག་གར་དང་རང་ང་ངས་ང་འག་ཚན་ག་ཁང་ས་བ་འགན་འར་བ་ད་་ང་རབས་ང་ལས་ན་ལས་ལག་ལ་འགས་ར་མ་ལག་འགས་ང་་མ་མ་བ་འག་འན་་་སར་འ་གས་ང་།   ་ང་དང་ཀན་་གས་ང་ན་དང་ང་ར་་ང་འག་ངས་གགས་དང་་བན་རང་ངས་་ང་འག་ངས་གགས་གས་འལ་ད་་་70ཙམ་བ་འ་གས་པ་མཛད་ར་གས་པ་ད།

    ་ད་ས་པར་གགས་ན།   ད་ས་མ་མ་བ་འག་་དགས་ལ་་དགས་ས་ན་པ་་ནས་ག་ང་ས་པ་བད་ང་འག་བ་ངས་་ད་ལས་ལག་ལ་་ས་ང་རབས་ང་ལས་ན་ལས་ལག་ལ་་གས་པ་གང་གས་ང་་ད་པ་ད་པ་དང་ཆབས་ག་རང་ངས་་ང་ལས་ན་ལས་ལག་ལ་འགས་ར་འགས་ན་ནང་ག་པ་དཀའ་ངལ་དང་གནད་ན་ལ་ལ་ས་གང་ཟབ་ད་པ་དང་ཆབས་ག་མ་ལག་འགས་ང་ལ་ལ་མ་གང་བ་འལ་ད་་ཐབས་ལ་བ་འག་་་་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

010020070840000000000000011100001325489221