༄༅།། ད་ ས་ ང་ མ་ ད་ ཁང་ ལ་ ་ ད་ ཤན་ ར་ ་ ད་ བ་ ་ 32གསབ་ ད་ ས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-08-03

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། “ད་ཆ་་་ད་བ་འ་དག་ཧ་ཅང་ས་བ་་འག ་ག་མ་ས་ན་ད་ག་་བ་དང་། ད་ག་མ་ས་ན་་་་ག་་འག”ས་་ག་བ་ཙམ་ལ་བས་པ་ན་གས་བས་ས་《ད་ཕག་ག་ཚགས་་ར་ད་ལག་ལ་》ས་པ་བ་གག་ལག་་བང་ནས་དགའ་ར་ན་ས་བད། ན་གས་བས་་ང་བ་་་ད་རང་ང་ངས་གསར་འར་ད་ན་ས་ས་ང་མ་ད་ཁང་ཚང་མར་གསབ་ད་ས་པ་ད་བ་གསར་པ་་དག་ལས་ང་བ་ག་ན། ་ས་2ན་་་། དམངས་ཕན་ད་བ་འམས་ལ་ག་མ་ད་པ་མཛད་་་་ས་ང་ར་ག་་ང་བ་ན་ང་ལ་བ་ན་ང་ར་གར་བ་དང་ད་གས་་32ཙམ་་ཡང་གག་ས་གས་མད་ངང་ད་་ང་མ་ད་ཁང་ཚང་མར་གཤམ་ད་་་ན་པ་ད།

    ད་རང་ང་ངས་གསར་འར་ད་ན་ས་་ས་ང་གན་པ་ཤ་ན་ཅང་ས། ད་ངས་དམངས་ཕན་་་ད་བ་གཤམ་ད་ད་པ་ད་ད་ང་་བན་་ད་ག་ད་་གར་་དང་ག་་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ལ་བན་ནས་ང་འག་པར་ད་ག་ད་གས་་་ན་ས་བད།

    ་ད་ས་པར་གགས་ན། ད་ས་2008་ནས་བང་ད་་འགས་ན་ས་ན་་ཁ་ཤས་དཀའ་ད་འལ་བ་ས་པ་བད་ང་མ་ད་ཁང་5451བན་ན་པ་དང་ད་འན་ང་་ཚང་མར་བ་ནས་ང་འག་མང་གས་་དགའ་བ་ན་་བ་ད།

    ད་རང་ང་ངས་གསར་འར་ད་ན་ས་ད་བ་ད་ན་འམ་ལ་་དམ་་་་ང་ཨ་ནན་ས། ད་་ང་མ་ད་ཁང་ཚང་མར་ད་ཆ་ས་བ་དང་་བན་བ་ས། ་བན་ད་བ་གས་ག་དས་2000ག་ཙམ་ད། ད་དཔག་ས་ན་འངས་ས་ལ་་མག་ང་་ད་ཤན་ར་་ད་བ་་32ཚང་མ་ང་མ་ད་ཁང་་གསབ་ད་བ་པ་་་ན་ས་བད།

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001325986951