བོད་ལྗོངས།
བརྙན་ཐུང་། ༼ དཔྱིད་གསར་ལ་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པ། ༽ གནས་སྤོས་བྱས་པའི་མིག་དམར་གྲོང་ཚོའི་འཚོ་བ་གསར་པ།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། མིག་དམར་གྲོང་ཚོ་ནི་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་རྩེ་རྫོང་གྲའུ་ཤང་དུ་གནས་པའི་གྲོང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་4800ཟིན་ཡོད། དེ་གར་འཚོ་གནས་ཁོར་ཡུག་ཞན་པ་དང་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དཀོན་པ། དབུལ་སྒྲོལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་བཅས་ཡོད། 2016ལོའི་ཟླ་10པར་མིག་དམར་གྲོང་ཚོ་ཧྲིལ་པོ་ལྷ་རྩེ་རྫོང་གྲོང་གི་གྲོང་ཁུལ་གསར་པར་གནས་སྤོས་བྱས་པས་ས་བབ་མཐོ་བའི་རི་གྲོང་དེ་ཉིད་འཚོ་བ་གསར་པ་སྐྱེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

    གསར་འགོད་པ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་མཆོག་སྒྲུབ།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001387704121