བོད་ལྗོངས།
བརྙན་ཐུང་། དེང་གི་ཆབ་མདོ། བྲག་རིའི་སྟེང་གི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ཤེས་དཔལ།——རྩེ་དྲུག་དགོན།

 

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། རྩེ་དྲུག་དགོན་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་སྟེང་ཆེན་རྫོང་དུ་ཆགས་ཡོད། སྟེང་ཆེན་རྫོང་གྲོང་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་40ཙམ་ཡོད་པ་དང་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་4800ཙམ་ཡོད། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་དགོན་པ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

    གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བའི་དགོན་སྡེའི་བརྗིད་ཉམས་དང་མཛེས་ལྗོངས་ངོ་མཚར་ཆེ་བས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཡོང་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

    གསར་འགོད་པ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་མཆོག་གྲུབ།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001394038911