བོད་ལྗོངས།
▶ཡིག་རིས་ལམ་ནས་ས་མཐོ་མངོན།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་། དེང་རབས་ཀྲུང་གོའི་གྲགས་ཅན་ཡིག་རིས་མཁས་ཅན་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ལྷ་སར་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད།

    ད་ཐེངས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་ཕུལ་བྱུང་བརྩམས་ཆོས། 100ལྷག་ཙམ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་མཁས་ཅན་ཚོས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་དང་བོད་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་ཚུལ་མཚོན་ཡོད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001395422851