བོད་ལྗོངས།
▶ གློག་བརྙན《1921》ཞེས་པའི་བོད་སྐད་པར་གཞི་ཐོག་མར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།

 

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཟླ་7ཚེས་13ཉིན་གློག་བརྙན《1921》ཞེས་པའི་བོད་སྐད་པར་གཞི་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སར་ཐོག་མར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། སྒྱུར་བཟོ་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གློག་བརྙན་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་དང་གློག་བརྙན་འདོན་མཁན་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་དུས་དང་པོའི་ཐོག་གློག་བརྙན་གྱི་མ་པར་དང་སྐབས་གཅིག་ཏུ་གློག་བརྙན་ཁང་དུ་བསྟན་ཡོད།

    གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད།

    ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་སྒྲ་བརྙན་པུའུ་ནས་སྒྲིག་བཟོ་བྱས།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001310064517