༄༅།།ད་་“ཐང་ག་བ་ལས་ག་”བམས་་ཁག་དང་་གས་བ་ང་བ།
༄༅།།ད་་“ཐང་ག་བ་ལས་ག་”བམས་་ཁག་དང་་གས་བ་ང་བ།
༄༅།།2012་ད་་ལ་ར་་ང་འབབ་
༄༅།།2012་ད་་ལ་ར་་ང་འབབ་
༄༅།།་སར་མཁའ་ང་ང་་གས་ན་བས་པས་་ཚལ་
༄༅།།་སར་མཁའ་ང་ང་་གས་ན་བས་པས་་ཚལ་
༄༅།།དན་ས་་སར་གནས་མཇལ་བ་མང་བ།
༄༅།།དན་ས་་སར་གནས་མཇལ་བ་མང་བ།
༄༅།།པར་ས་ག་ནས་མས་ངས་མན།
༄༅།།པར་ས་ག་ནས་མས་ངས་མན།
༄༅།།ད་་ལ་གས་མན་ལ་་་ད་་་
༄༅།།ད་་ལ་གས་མན་ལ་་་ད་་་
༄༅།།་ག་ང་་གས་ན་བ་བད་པ་་
༄༅།།་ག་ང་་གས་ན་བ་བད་པ་་
༄༅།།ང་ར་བཅའ་ད་་ས་ལས་ན་་་་
༄༅།།ང་ར་བཅའ་ད་་ས་ལས་ན་་་་
༄༅།།་ད་ཤན་ར་་ཏང་་གས་ན་བ་
༄༅།།་ད་ཤན་ར་་ཏང་་གས་ན་བ་
༄༅།།ད་ངས་མཁའ་འལ་ང་ས་ཏང་་་་
༄༅།།ད་ངས་མཁའ་འལ་ང་ས་ཏང་་་་
༄༅།།་སར་ང་ར་་ད་ངས་མ་འན་་་
༄༅།།་སར་ང་ར་་ད་ངས་མ་འན་་་
༄༅།།“ན་ང་གས་པར”གས་པ་་
༄༅།།“ན་ང་གས་པར”གས་པ་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ས་ལ་ཁབ་་མང་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ས་ལ་ཁབ་་མང་་་
༄༅།།ང་དང་ག་འལ་གས་པ་ད་ལ་་་་་
༄༅།།ང་དང་ག་འལ་གས་པ་ད་ལ་་་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་ཁག་གས་པ་ང་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་ཁག་གས་པ་ང་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ས་ན་གད་གས་་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ས་ན་གད་གས་་་་
༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་བ་ང་་ར་་་
༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་བ་ང་་ར་་་
༄༅།།ད་་ག་གས་གས་་ཏང་་གས་་་་
༄༅།།ད་་ག་གས་གས་་ཏང་་གས་་་་
༄༅།།ད་་འས་་མ་ན་ང་ཆ་ཚང་བ་ང་་་
༄༅།།ད་་འས་་མ་ན་ང་ཆ་ཚང་བ་ང་་་
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་་་་་་
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་་་་་་
༄༅།།ཕག་་མཐའ་ང་མངགས་གང་ཁང་ས་་་་་་་
༄༅།།ཕག་་མཐའ་ང་མངགས་གང་ཁང་ས་་་་་་་
༄༅།། ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་་་་་་་་
༄༅།། ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་་་་་་་་
༄༅།། གས་ན་གཟབ་ས་ངང་འགས་པར་་་་་་་
༄༅།། གས་ན་གཟབ་ས་ངང་འགས་པར་་་་་་་
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་་་་་
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་་་་་
༄༅།། གས་ན་བ་བད་པ་པར་ས།
༄༅།། གས་ན་བ་བད་པ་པར་ས།
༄༅།།ས་ལ་ལ་ན་འན་།
༄༅།།ས་ལ་ལ་ན་འན་།
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་་་
༄༅།། ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་་་
༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་བ་ང་་་་
༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་བ་ང་་་་