༄༅།། ་ མན་ ་ ་ ཆང་ ་ ་ ས་ མར་ བས།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-11-27

        ་་ཆང་།།་གས།1955་་7པར་འངས།ཨན་་ང་ན་ནས་ན།1974་་3པར་ལས་ཀར་གས།1976་་5པར་ང་་ང་ན་ཏང་ནང་གས།་ང་བ་ན་བཅའ་མས་ཚན་ཁག་དང་དཔལ་འར་བ་ང་་དཔལ་འར་ག་པ་ད་ལས་ན་ནས་ལས་ག་བ་འག་བ་མ་བ་ས་ན།མས་ག་པ་རབ་འམས་པ་དང་དཔལ་འར་ག་པ་འམ་རམས་པ་བ་གནས་བ།

    ད་་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་དང་།ལ་ད་་བ་ཁང་་ང་་གན་པ།ཏང་་་་གན་པ་བཅས་་འགན་བས་བན་ད།

    1974་ནས་1976་བར་ཨན་་ང་ན་ང་དང་ང་་་ང་་ང་ང་་ན་་གན་་ས་ན་ཅན་གནང་།

    1976་ནས་1978་བར་ཨན་་ང་ན་ང་དང་ང་་་ང་་་་་ན་་ཏང་་་་་གནང་།

    1978་ནས་1982་བར་་ང་བ་ན་བཅའ་མས་ཚན་ཁག་་བ་ང་གནང་ང་བ་་བ་མ་གས་པ་འགན་ར་བ་གནང་།

    1982་ནས་1983་བར་་ང་བ་ན་་གས་་ན་ན་ཁང་་་་དང་ང་གན་་གས་ང་དང་ན་་གནང།

    1983་ནས་1985་བར་ང་གན་་གས་ང་དང་བ་་་་ང་དང་ལ་ངས་གན་་མཉམ་འལ་ན་གས་་ང་་གན་པ་གག་གས་དང་ང་གན་་གས་ང་དང་་་་ས་ན་་་གནང་།

    1985་ནས་1993་བར་ང་གན་་གས་ང་དང་་་་་་དང་ལ་ངས་གན་་མཉམ་འལ་ན་གས་་་་གན་པ་གག་གས་གནང་།

    (1991་་9པ་ནས་་11པ་བར་ང་དང་ཏང་་བ་་ང་ན་དང་་མ་པ་ལས་ད་པ་ཟབ་ང་འན་ར་བ་ང་གནང)

    1993་ནས་1998་བར་ང་གན་་གས་ང་དང་་་་་་དང་་དང་ང་་གན་་ཆབ་ད་བ་ང་་ན་ང་གག་གས་གནང་།

    (1988་ནས་1994་བར་་ང་བ་ན་དཔལ་འར་བ་ང་་དཔལ་འར་ག་པ་ད་ལས་་ལས་ག་བ་འག་བ་མ་བ་ང་གནང་ང་དཔལ་འར་ག་པ་རབ་འམས་པ་དང་འམ་རམས་པ་བ་གནས་བ)

    1998་ནས་1999་བར་་ནན་ང་ད་་་་གན་པ་དང་།ལས་ཚབ་ང་ང་།་་འབ་འག་བད་འམས་་་བ་བད་འམས་པ་གག་གས་བཅས་གནང་།

    1999་ནས་2002་བར་་ནན་ང་ད་་་་གན་པ་དང་།ང་ང་།་་འབ་འག་བད་འམས་་་བ་བད་འམས་པ་གག་གས་བཅས་གནང་།

    2002་ནས་2003་བར་་ནན་ང་ད་་་་དང་།ང་ང་།་་འབ་འག་བད་འམས་་་བ་བད་འམས་པ་གག་གས་བཅས་གནང་།

    2003་ནས་2004་བར་་ནན་ང་ད་་་་དང་ང་ན་་དམངས་འས་གས་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་་ན་གནང་།

    2004་ནས་2005་བར་་ང་ང་ད་་་་གནང་།

    2005་ནས་2007་བར་་ང་ང་ད་་་་དང་ང་ན་་དམངས་འས་གས་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་་ན་གནང་།

    2007་ནས་2008་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་ལས་་ན་གནང་།

    2008་ནས་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་དང་།ལ་ད་་བ་ཁང་་ང་་གན་པ།ཏང་་་་གན་པ།ལ་ད་་བ་ཁང་འགག་གམ་ལས་་འགས་ན་་ན་ན་ཁང་་་ན།ལ་ད་་བ་ཁང་་་ང་འན་ལས་་འགས་ན་་ན་ན་ཁང་་་ན་བཅས་གནང་།

    བས་བ་་པ་དང་།བས་བ་ག་པ།བས་བ་བན་པ།བས་བ་བད་པ་བཅས་་ང་དང་་ན་དང་བས་བ་བན་པ་དང་བས་བ་བད་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ན་།བས་བད་པ་ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་་ན་བཅས་གནང་།

མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།