༄༅།། ་ མན་ ང་ ་ ཅང་ ་ ་ ས་ མར་ བས།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-11-27

    ང་་ཅང་།།་གས།1946་་བ་གག་པར་འངས།་ང་ཐ་ཨན་ནས་ན།1968་་བ་གག་པར་ལས་ཀར་གས།1971་་དང་ར་ཏང་ནང་གས།་ཤན་ན་་ང་གས་བས་བ་ན་དཔལ་འར་ཚན་ཁག་ནས་ན།བ་ན་་བ་ང་་ས་ན།

    ད་་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་དང་།ལ་ད་་བ་ཁང་་ང་་གན་པ་དང་ཏང་་་ངས་།ང་ང་ང་ད་་་་བཅས་ན།

    1968་ནས་1970་བར་་ན་ང་ན་དབང་ང་ང་་་ཀ་ང་་ཐ་ང་་ན་་གས་ནས་གན་་ས་ན་ཅན་གནང་།

    1970་ནས་1972་བར་་ན་ང་ན་དབང་ང་ང་གསར་བ་་ན་ན་ཁང་་ལ་བགས་གས་ང་་ཀན་་དང་ལས་ངས་་་གས་་་་་གནང་།

    1972་ནས་1975་བར་ཡན་ན་བ་ན་་ཤན་ད་ག་ཚན་ཁག་་་ཤན་ད་ག་ད་ལས་བ་ང་གནང་།

    1975་ནས་1978་བར་ཡན་ན་བ་ན་་ཤན་ད་ག་ཚན་ཁག་་ཏང་་བ་་་་་གན་པ་དང་བ་ན་ཏང་ད་་ན་ལས་་ན་དང་གསར་བ་་ན་ན་ཁང་་་ན་གན་པ་གནང་།

    1978་ནས་1980་བར་་ཤན་ན་་ང་གས་བས་བ་ན་དཔལ་འར་ཚན་ཁག་་བ་ང་དང་་ལ་་བ་ང་ད་མཁན་བ་་བ་ཏང་་་་་གནང་།

    1980་ནས་1983་བར་ཡན་ན་བ་ན་ཏང་ད་་ན་ལས་་ན་དང་ཞ་ང་གན་པ་གནང་།

    1983་ནས་1985་བར་་ན་ང་ན་ཡན་་ང་ད་་་་གན་པ་དང་ཡན་ན་་ད་་ན་ལས་་ན་དང་ཡན་་ང་ད་་་་གན་པ་གག་གས་གནང་།

    1985་ནས་1986་བར་་ན་ང་ན་ཡན་ན་་ད་་་་གན་པ་གནང་།

    1986་ནས་1990་བར་དམངས་ད་་་ང་གན་པ་དང་ཏང་་་་་གན་པ་གནང་།

    1990་ནས་1995་བར་་ན་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་གན་པ་དང་ཡན་ན་་ད་་་་གག་གས་གནང་།

    1995་ནས་1998་བར་་ན་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་དང་ང་ན་་དམངས་འས་གས་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་་ན་གནང་།

    1998་ནས་2002་བར་་ཅང་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་གནང་།

    2002་ནས་2007་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ང་ང་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་གནང་།

    2007་ནས་2008་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་གནང་།

    2008་ནས་2012་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་།ལ་ད་་བ་ཁང་་ང་་གན་པ་དང་ཏང་་་ངས་།ང་ང་ང་ད་་་་བཅས་གནང་།(2012་་གམ་པ་བར་གག་གས་གནང)

    2012་ནས་ད་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་དང་།ལ་ད་་བ་ཁང་་ང་་གན་པ་དང་ཏང་་་ངས་།ང་ང་ང་ད་་་་བཅས་གནང་།

    བས་བ་བ་པ་ང་དང་་ས་ན་་ན་དང་།བས་བ་་པ་དང་།བ་ག་པ།བ་བན་པ།བ་བད་པ་བཅས་་ང་དང་་ན།བས་བ་ག་པ་དང་བས་བ་བན་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན།བས་བ་བད་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ན་་བཅས་གནང་།

མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།