༄༅།། ་ མན་ ས་ ང་ ང་ ་ ་ ས་ མར་ བས།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-11-27

    ས་ང་ང་།།་གས།1945་་4པར་འངས།་ཅང་་ང་ནས་ན།

    1963་་8པར་ལས་ཀར་གས།1964་་11པར་ང་་ང་ན་ཏང་ནང་གས།ཧའར་ན་དམག་ན་ལས་་བ་ང་ཏ་ཏན་འར་མད་ལས་་ཚན་ཁག་མལ་ལམ་ཅན་་འར་མད་རང་འལ་ད་འན་ད་ལས་ནས་ན།བ་་་་བ་ང་་་ས་ན་པ་དང་བ་བད་པ་ན།

    ད་་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་ལས་་ན་དང་ང་ཧ་ང་ད་་་་ན།

    1963་ནས་1968་བར་ཧའར་ན་དམག་ན་ལས་་བ་ང་་ཏ་ཏན་འར་མདའ་ལས་་ཚན་ཁག་་མལ་ལམ་ཅན་་འར་མད་རང་འལ་ད་འན་ད་ལས་བ་ང་གནང་།

    1968་ནས་1971་བར་་་ང་ན་ང་ཅ་ཁ་ང་ར་ད་ད་ག་ཆས་བ་་ག་པར་ལག་ལ་པ་གནང་།

    1971་ནས་1975་བར་་་ང་ན་ང་ཅ་ཁ་ང་ར་ཆ་ས་ད་ད་ག་ཆས་བ་ར་ལག་ལ་པ་དང་འགན་ར་བ་གནང་།

    1975་ནས་1981་བར་འལ་ཆས་བ་ལས་་ག་ལ་ལག་ལ་བ་གདལ་ད་ད་བ་འག་་བ་པར་ལག་ལ་པ་དང་བ་བད་པ་གནང་།

    1981་ནས་1982་བར་འལ་ཆས་བ་ལས་་ག་ལ་ལག་ལ་བ་གདལ་ད་ད་བ་འག་་བ་པར་་བ་བ་བད་པ་གན་པ་གནང་།

    1982་ནས་1984་བར་ག་ལ་བ་ལས་་ག་ལ་ལག་ལ་བ་གདལ་ད་ད་བ་འག་་་་ང་གན་པ་དང་།ག་ལ་བ་ལས་་ས་ག་འལ་འར་བ་ལས་་དམ་ས་ངས་གགས་་གས་པ་་ང་།་བ་བ་བད་པ་གན་པ་དང་དབས་ང་འལ་འར་་དམ་་་ན་གག་གས།ག་ལ་བ་ལས་་འཆར་འད་་་ང་གན་པ་བཅས་གནང་།

    1984་ནས་1985་བར་ང་་དབང་་ན་ཅན་ཕན་བ་བས་་ན་གས་་འགན་ར་བ་དང་།ལས་འན་འ་ག་གན་པ།ཏང་་ངས་་བཅས་གནང་།(་ང་1984་་12པར་་ས་ན་པ་མ་པར་གཏན་འལ།1985་་1ནས་་3པ་བར་ཁང་་་ལས་ང་་་བ་ང་་ལས་ཚབ་གནང)

    1985་ནས་1987་བར་ན་ང་ང་ན་དན་ཐ་ང་ད་་་་གན་པ་གནང་།

    1987་ནས་1989་བར་ན་ང་ང་ན་དན་ཐ་ང་ད་་་་གན་པ་དང་་ང་གནང་།

    1989་ནས་1992་བར་ན་ང་ང་ན་ང་ཏ་ང་ད་་་་གན་པ་དང་།་ང་གན་པ།་ང་བཅས་གནང་།

    1992་ནས་1994་བར་ན་ང་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་ན་ལས་་ན་དང་།ང་ཏ་ང་ད་་་།་ང་བཅས་གནང་།

    1994་ནས་1997་བར་ན་ང་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་ན་ལས་་ན་དང་ང་ཏ་ང་ད་་་་གནང་།

    1997་ནས་1998་བར་འགས་ན་་ཏང་་་་དང་་ང་གན་པ་གནང་།

    1998་ནས་2001་བར་འགས་ན་་་ང་དང་ཏང་་་་གནང་།

    2001་ནས་2002་བར་་་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་གནང་།

    2002་ནས་2003་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་།་་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་།ང་ན་་དམངས་འས་གས་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་་ན་བཅས་གནང་།

    2003་ནས་2007་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་་་ང་ན་་ན་ན་ཁང་་་་གནང་།

    2007་ནས་2008་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ང་ཧ་ང་ད་་་་གནང་།

    2008་ནས་2011་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་།ང་ཧ་ང་ད་་་།2010་ང་ཧ་འཛམ་ང་དས་མང་ན་གས་་འགས་་ན་ན་ཁང་་་ན་་ན་གན་པ་དང་་དང་ལག་བར་་ན་ན་ཁང་་་ན་བཅས་གནང་།

    2011་ནས་2012་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ང་ཧ་ང་ད་་་་གནང་།

    2012་ནས་ད་བར་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་།ང་ཧ་ང་ད་་་།བས་བ་བ་པ་ང་དང་་ས་ན་་ན།བས་བ་་པ་དང་།བས་བ་ག་པ།བས་བ་བན་པ།བས་བ་བད་པ་བཅས་་ང་དང་་ན།བས་བ་ག་པ་དང་བས་བ་བན་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན།བས་བ་བད་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་་ན་དང་ན་ལས་་ན་བཅས་གནང་།

མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།