༄༅།། ང་ ་ ་ དབང་ ན་ པ་ དཔལ་ འར་ དས་ ཚན་ ང་ ད་ ་ ལས་ ངས་ དང་ ་ བལ་ བ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-12-24

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་གནས་ལ་འར་གསལ།  ་ཆར་གསར་འད་པས་ང་་ས་ལ་བ་ང་ས་ནས་ས་གས་ས་པར་གགས་ན།2012ར་ང་་མ་ར་ག་་་གས་་ང་ད་་་འགག་་ན་་་ལས་ངས་དང་་བལ་ནས་་དབང་ན་པ་ལམ་གས་དཔལ་འར་་དས་ཚན་མ་ར་ག་ས་ས་ལ་་མ་ར་ག་་96.96%བང་ད།

    ང་་ས་ལ་བ་ང་ས་་འལ་ད་འགན་འར་བས་་ད་ས་པར་གགས་ན།  2012ར་ང་་ས་ལ་བ་ང་ས་ས་འགན་ས་་གས་ཆར་གས་གས་པ་དང་བ་ང་ལས་ཀ་ན་དས་དང་ང་ལ་ས་ནས《་དབང་ན་པ་ལམ་གས་དཔལ་འར་མང་ད་་་འལ་ས་ང་བར་ལ་མ་གང་་ར་་ང་་ས་ལ་བ་ང་ས་་ལག་བར་བསམ་འཆར》ས་ག་་བས་པ་དང་།  “འལ་མར་ག་མཆན་ད་་གཏན་འག་དང་།  ག་མཆན་ད་ག་གས་་འག་པ།  ་དམ་ག་་གང་བ།  ཞབས་་བ་ས་་་གང་བ”ག་འས་ད་ས་ལག་ན་ནན་ཏན་བར་བ།“ཆ་ན་དམའ་་གང་བ་དང་།་འད་འ་ན་་བ་བ།ལ་འབབ་ཡང་་གང་བ།འགས་ར་་་གང་བ།བ་བར་ང་བ།  ག་ལ་་་ག་ར་འན་པ”ད་ས་་ཐབས་ན་ངས་ནས་ལག་ན་བར་བ་བཅས་ལས་དཔལ་འར་འལ་ས་གང་བ་འཇམ་གས་ཆགས་ར་ལ་མ་ས་ན་བས་་ང་་ས་ལ་་མ་ར་ག་་མགས་ར་བས་ར་ན་ང་།  འ་་ང་་ས་ལ་་མ་ར་ག་་་གས་་ང་ད་་་འགག་་ན་་ལས་ངས་དང་་བལ་་2012་་11བར་མ་ར་ག་་་གས་་ང་ད་10026ན་ནས་7.85%དང་།  ལས་ན་པ་་33665ན་ནས་24.15% ་འད་མ་དལ་ར་ང་ར་33.11ན་ནས་21.51%བཅས་མང་་ང་ད།་དབང་ན་པ་ལམ་གས་དཔལ་འར་མ་ར་ག་ས་ས་ལ་་ངས་་མ་ར་ག་་ནང་96.96%ན་པ་ད།  ར་གར་ང་ད་9043དང་ལས་ན་པ་་ངས་24285ད་པ།  མ་དལ་ར་ང་ར་4.09་བད་པ་དང་།  ནང་ངས་མ་་མཉམ་ལས་་ལས་304དང་་འད་མ་དལ་ར་ང་ར་7.12ན་པ།  ར་གར་་ལས་549དང་་པ་6609ད་པ།་འད་མ་་ར་ང་ར་20.77ན་པ་བཅས་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།