༄༅།། མང་ གས་ ག་ འར་ དང་ འར་ འང་ གས་ ་ བད་ ར་ ལ་ ག་ ས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-01-09

    ་ས་ལ་་ང་ན་ང་ཤང་ས་དམར་ང་་དང་།བསམ་ངས་ང་།་ས་ང་་བཅས་་བཅའ་ད་རང་ང་ངས་ན་གད་གས་བན་དང་ང་བན་དམངས་ཕན་ད་་ལས་ན་་ཁག(གས་་ས་ལ་འལ་ར་་ན་ན་ཁང་ས་མངགས་གང་ས)ས་མང་གས་ག་འགས་ར་ཐག་ས་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་ག་འལ་ད་པ་ད་་ལ་བ་ད།

    ག་འལ་གས་འ་ག་ལས་ན་་ཁག་་་་ས་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་འགས་པ་གལ་་ན་ང་་ད་་་ནས་འ་བགས་་མང་གས་ར་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་ག་གནད་ག་འཆད་ད་ས་ད།  ་དང་ཆབས་ག་ད་ང་མང་གས་་་ད་་འདས་ན་པ་་་་ང་རང་ལ་་ཆབ་ད་དང་།  དཔལ་འར།  ཚན་ལ།  ག་གནས་བ་ག།དམངས་འ་གས་གང་གས་ཐད་བ་པ་ད་ང་འབར་བ་བ་འས་ལ་ར་ན་ས་པས་ས་གནས་་ག་མང་གས་་འར་འང་གས་་བད་པ་ད་ས་ལ་ལ་ག་ན་་བས་ད།  ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ས་ད་ང་བཅའ་ད་་ལ་ང་ར་ར་བད་ག་འལ་དང་ད་ན་འཆད་ད་གས་་ད་་ལ་ནས་མང་གས་ས་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་བ་ང་གང་ཟབ་་ར་ར་བས་ལ་མ་བཏང་ད་པ་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

010020070840000000000000011100001320906891