༄༅།། ང་ དང་ ་ ་ ལ་ མབ་ ད་ གས་ ང་ བན་ པས་ གས་ ར་ བག་ བ་ ས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-07-23

    ་7ས་13ནས་ས་17ན་བར་ངས་ཏང་ད་་ན་ལས་་་གན་པ་་དང་་བས་གས་ག་ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་་ན་་དང་།ར་ག་ན་ངས་་ན་་་ན་་ན།ཀན་་ང་ད་་་་་་བཅས་ན་པ་་ཧ་ས་་ང་གནང་བ་ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པས་གས་་ས་ལ་ལ་་ང་དང་།་་ང་།པ་མ་ང་།གས་་ང་ར།གཉའ་ནང་ང་བཅས་་བས་ནས་་ག་ལས་ད་མང་གས་ལ་མས་བ་ངང་གགས་པ་དང་འལ་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་་ལ་ལ་ལ་་ལ་མབ་ད་དང་བག་བ་གནང་བ་ད།

    ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པ་་ང་གན་པ་་ང་དང་ན་་་ལ་མབ་ད་དང་བག་བ་གནང་བར་བས་པ་ད།རང་ང་ངས་་དམངས་འས་གས་ན་ད་་་ན་གན་པ་གས་་ས་ད་་་་བན་འན་མ་ལ་ས་བག་བ་གནང་བར་བས་གས་ས་པ་ད།་་ང་ཕག་་ང་ལ་་་ལ་ང་ན་དང་་དང་།པ་མ་ང་ང་ད་ཤང་ཞལ་་ང་།གཉའ་ལམ་ང་ན་་ཤང་་མ་ང་།འམ་ང་ལ་ང་ན་་ལ་ང་ན་བཅས་་་ཧ་དང་བཅས་པས་ང་ན་དང་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་་ལས་ད་པར་མས་བ་ངང་གགས་ནས་ག་མ་ཏང་འགས་ང་དང“ན་ན་་གས་ན་ད་འལ”དད་འམས་ད་་ལ་ལ་ལ་བཀའ་འ་བ་་གནང་ཁར་ང་འག་མང་གས་་ན་ད་འ་བ་གནས་ལ་ས་གས་ཟབ་་གནང་་ད་་ག་མ་་འགས་འགས་ང་ལ་གས་ན་དང་།དམངས་འ་གས་གང་ལ་འགན་ན་གས་ན།ང་ལ་དང་ང་གབ་་འལ་ས་བན་ང་་ང་ག་བན་་གང་བ་ཉམས་ང་དང་ད་ངས་ལ་བགས་བད་གནང་བ་ད།་ཧ་ས་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ས་རང་འལ་ངང་མང་གས་ལམ་གས་་ང་་་ང་བན་དམངས་ཕན་་ད་་ལ་་ནང་བ་པ་ས་་ང་(་ན)ལ་གགས་འགས་ས་ནས“་ན་གས”་ལས་ན་ཡག་་བ་དས།རང་འལ་ངང“གས་ན་ད་འལ”་ལས་ན་ལ་ལ་འད་ར་ཐག་བཏང་་ད་འལ་ས་བ་དང་འབབ་འཕར་ང་བ་ད་དས་ས་བན་གནང་ད།་་ང་་དམངས་ཕན་ན་ག་ཞབས་་ས་གས་དང་འམ་ང་ལ་་ས་ན་ས་གས་ཨང་དང་ར་་ཧ་ས་ག་མ་ལས་ད་དང་་དམངས་ན་ག་པས་་དམ་ད་ཞབས་་ད་པ་དང་།ལས་ན་ད་ཐབས་གསར་གད་ད་པ།་གག་མས་གག་ས་དམངས་ལ་ཞབས་འགས་ས་པ་བཅས་ལ་ཚད་མ་གང་འག་གནང་བ་མ་ཟད་ཚང་མར་མང་གས་ལ་དམ་ར་བན་པ་དང་།མང་གས་དང་འལ་བ་ད་པ།མང་གས་ག་འགས་ད་པ།མང་གས་ལ་ཞབས་འགས་་བ་བཅས་ས་ནས་ན་དས་དང་་བཟང་མང་ཙམ་བ་དས་པ་ག་ལ་གནང་ད།བས་ན་དན་དང་།དཔལ་འར་ས་།ང་་དན་བཅས་་་ཧ་ས་དན་་་དམ་་ན་་ལས་ན་བ་ལ་ལ་ས་གས་བ་་གནང་ས་དན་ར་བཅའ་ད་ད་མཁན་་་་ལས་ད་པས་་་་བན་ལ་མན་ལ་དང་་ད་ས་ནས་་མན་ད་བཟང་་དན་་བད་པ་དང་ལ་གས་མས་ང་་ན་ན་་བན་བན་ན་ས་་ན་ང་ག་དན་་་མན་བན་ང་ང་ང་ད་དས་པ་ག་ལ་གནང་ད།་ཧ་དང་བཅས་པས་ད་ང་ལམ་བར་“ན་ས་གམ་་་ར”འཚམས་འ་གནང་བ་ད།

    ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པས་ད་ང་གས་་ང་ར་དང་་་ང་ཁག་་ར་བགས་ལ་གས་འ་འགས་་་་ལས་ད་མང་གས་དང་ང་འག་མང་གས་་འས་ས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་་ལ་བ་བསམ་འཆར་དང་ས་འ་གསན་ང་།ཚང་མ་གཏམ་བཤད་གསན་ས་་ཧ་ས་དང་ག་ན་ཤས་ང་་བག་བ་དང་་ལ་མབ་ད་ས་པ་ང་ར་ང་གནང་བ་དང་།ང་ས་གས་་ས་ལ་་བག་བ་ས་པ་བད་ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པ་་མན་ངས་ལ་རང་ང་ངས་ཏང་ད་དང་ད་གང་ས་ང་དང་་མཛད་གས་ད་ས་ལག་བར་ད་པ་་ཐབས་ས་ན་ང་བས་བ་འས་མན་གསལ་ད་་བ་འག་ལ་གས་་ས་ལ་ས་ངས་ཏང་ད་་བད་ག་ང་་ན་འལ་ད་པ་མ་འར་བན་་དང་ལས་ན་ཏན་ག་བ་འགག་ན་་དན་“ག་གད”དམ་འན་ད་གར་ས་ནས་དན་་་དམ་དང་ཞབས་་ད་ངས་གསར་གད་ས་པས་ས་གས་་་བ་བ་ག་དང་།ས་གས་དབར་འཆམ་མན།་གས་་མན་བཅས་ལ་ལ་མ་བས་པ་དང་།ལས་ད་པས་ང་ར་བཅའ་ད་ད་་ག་ན་་ས་་ང་བན་དམངས་ཕན་ད་་ལ་བས་དམངས་འ་གས་་ན་པ་དང་ལས་ད་པར་ང་བར་བས་ཁར་ག་མ་་འགས་འགས་ང་་གས་་་ན་པ།དམངས་ཕན་ན་ག་ཞབས་་ས་གས་འགས་ང་་བར་ས་པ་ང་ར་དང་ང་ལ་་ག་ཅན་་་དམ་ལ་ལ་འད་བཏང་་བན་ང་ང་ང་་་ཐབས་ནན་་བཏང་བས་མང་གས་་བ་འཇགས་ར་མས་་་ན་པ།“ན་ན་་གས་ན་ད་འལ”དད་འམས་འལ་ཐག་་ས་་ཏང་དང་མང་གས་དང་ལས་ད་དང་མང་གས་དབར་་འལ་བ་ཟབ་་བཏང་བས་འལ་ས་དང་བན་ང་་ང་ག་བན་་ན་པ་བཅས་་ང་ར་གང་ཟབ་ང་ས་གངས་པ་ད།

    ་ཧ་ས་བས་དང་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་་ནང་གས་མཁན་་ཚན་དང་ཚན་པ་དང་ལ་ར་ད་པ་བས་གས་པ་ད་ར་གས་མཁན་་ས་ལ་དང་ང་དང་ཚན་པས་བབ་བན་འལ་བ་ས་་ང་ག་བན་་བཏང་ནས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་་་ལས་འགན་གལ་ན་ག་་བས་ནས་དམ་འན་ཡག་་ད་དས་པ་།གག་ནས་ང་དང་“གཏན་འབས་ན་ཚན་བད”ལག་བར་ན་འལ་ད་་དམ་འན་ད་ད་ས་་གས་ཕན་ལམ་ལ་བགས་ནས་ན་གཏན་ཅན་་འར་བ་ས་ག་ད་ལ་གས་གང་་ཕན་འས་གསར་པ་་འལ་ས་དང་བན་ང་ལ་ལ་འད་གང་བ་མཉམ་གས་ན་་ག་་འར་བ་ད་པ་དང་།གས་ནས་མང་གས་དང་འལ་བ་དམ་ཟབ་ས་་ཏང་་དམངས་ཕན་དམངས་ག་་ད་ས་དང་ས་གནས་ཁག་་གས་ར་་བས་གས་ད་ད་ཡག་་ས་་དམངས་ཕན་་ན་དས་ཡག་་བ་པ་དང་་གས་ཁག་་མང་གས་་ན་དས་དཀའ་ངལ་ཐག་གད་ད་པ།གམ་ནས“ག་མ་ལ་དམ་འན་ས་ནས་ང་ག་འང་”ན་འངས་ས་་ད་ད་་བ་འས་ར་བས་་བན་་བཏང་ནས་ག་མ་ལས་ད་མང་གས་་ར་མས་ང་འན་གང་གས་ས་་ང་་དང་དན་ར་བཅའ་ད་གས་་ལས་ན་་ད་ས་དང་་ཐབས་ར་བས་འས་ཚང་་བཏང་ག་་བས་གས་པ་་ནས་ས་བབ་་ལས་འགན་དང་འལ་ས་་དས་མ་དང་འཚམས་པ་ད་དས།་དང་ས་མངས་ང་་དང་དན་ར་བཅའ་ད་དང་ག་མ་་འཐབ་ས་དང་ར་ད་པ་ལས་ད་པ་མས་ལ་ར་ཐག་ལ་ཁར་ད་ར་ལས་ད་པར་གས་ར་དང་བསམ་ས་ས་་ང་་ས་པ་འན་ལ་གང་གས་ད་པ།བ་ནས“གས་ཀར་དམ་འན་དང་།གས་ཀ་འས་ར་་ང་བ།གས་ཀར་ལ་འད”བཅས་བཏང་་གས་གག་ནས་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་ར་དམ་འན་དང་གས་གཞན་ག་ནས་ག་་ལས་ན་ཁག་ལ་དམ་འན་ས་་འལ་ས་དང་བན་ང་་ཕན་འས་དས་ད་་ད་་ཕན་འས་ལ་བ་དད་བཅས་ད་དས་པ་ནན་བཤད་གནང་བ་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

010020070840000000000000011100001325658341