༄༅།། ལམ་ གས་ འགས་ ར་ བན་ ནས་ བ་ ག་ ལག་ ན་ ད་ ར་ ཕན་ འས་ དས་ ན་ ་ འགན་ ན་ ད་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-08-02

    ——ད་ངས་བ་ན་ག་གང་བ་ང་་ཏང་ད་་་་་བར་བཅར་འ་ས་པ་ར་བད་པ།

    ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་ལ་་་་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ག་བན་པ་འཐབ་ས་བད་ག་ག་ན་ལ་ཏང་ས་ཏང་་དམ་ད་པ་དང་ཏང་ནན་ང་་་མཐའ་འངས་ད་པ་གལ་་ཐབས་ས་ག་ང་ན། ་ར་ས་ནས་རང་ངས་་ན་དས་དང་ང་འལ་ས་་རང་ངས་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་ལ་བར་ཕན་འས་དས་ན་ན་ར་ལ་གསར་འད་པས་ད་ངས་བ་ན་ག་གང་བ་ང་ཏང་ད་་་་་བར་ད་མངགས་བཅར་འ་ས་པ་ན།

    ་བས“རང་ངས་་མ་ཁག་ཏང་་འགས་དང་ཏང་ན་འ་ད་ལས་ད་པས་ད་་་གས་ཁག་་་དམངས་་་འད་ནས་རང་ངས་་མང་ད་་་འལ་ས་དང་ན་ང་བ་འད་ལ་ལ་འད་གང་བ་ལས་འགན་་་ག་ག་་འར་ད། ཏང་ན་འ་ད་ལས་ད་པ་ད་ལ་གས་་ད་ད་་རང་ངས་་འལ་ས་བན་ང་དང་འལ་བ་ད་པས་ཏང་་ན་ན་རང་བན་དང་ངས་གཙང་རང་བན་ན་འངས་་ར་དགས་ནས་རང་ངས་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་་ད་་ན་ངས་ནས་ལ་བ་དང་ཏང་ན་འ་ད་ལས་ད་པ་ད་ལ་འགས་ང་ལ་གས་ན་ན་་ག་་་ཏང་་ད་་ད་འན་ང་ག་བན་་གང་་ས་ནས་བད་ན་ན་ང་ཧ་ཅང་གལ་ན་་ན་ད”ས་གངས།

    གས་གང་དག་ནས་འ་བགས་་རང་ངས་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་གང་ཟབ་ལ་་ཐད་་བས་རང་ངས་འ་ད་ས་་་ལ་་འར་ང་བ་དང་རང་ང་ཆ་ན་བས་བཅས་དཀའ་གས་ན་པ་དབང་ས་རང་ངས་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་གང་ཟབ་ལ་བས་ས་པར་་གས་གས་ནས་འ་འགས་དས་པ་། གག་ནས་ག་མ་་ང་ག་ལས་ན་ལ་གས་ན་ག་དས་ང་། རང་ངས་་ག་མ་ཏང་་འགས་ག་་ཆ་ནས་བ་ད་ང་ག་མ་ཏང་་་འགས་ང་་ལས་ན་ར་བན་དཀའ་གས་ན་་ད་པ་དང་ག་ན་་ག་མ་ཏང་་་་་དང་་་་ན་་ངས་་བད་ག་ཡག་་་་་ཏང་་འགས་་དམག་འཐབ་མཁར་ང་་ས་པ་འན་ལ་་་ཐད་ན་ང་ཧ་ཅང་གལ་ན་ན་པ་དང་། གས་ནས་ལས་ད་པ་ད་ལ་འགས་ང་ལ་གས་ན་ག་དས་ང་། རང་ངས་འ་ད་ཆ་ན་ཞན་ཙམ་ད་པས་ང་འག་མང་གས་་འ་བ་་ཚད་བས་བཅས་ས་དམའ་ཙམ་ད།ང་་ཏང་ན་ལས་ད་པས་ས་པར་་ག་མ་་ག་གས་པ་དང་ང་འག་ལ་་བད་་ང་འག་ལ་་དཔལ་འར་འལ་ས་གང་བ་དང་ང་འག་པར་འ་བ་་ཚད་མ་་གང་གས་ས་་ཏང་ན་ལས་ད་པ་ལ་ལ་ད་གནས་པ་དཀའ་ངལ་ལས་གལ་བ་དང་་ལ་ཙམ་ད་པ་ང་ལ་ན་་མཐའ་གག་་ད་བསད་ད་དས་པ་་ན་ས་གངས།

    ་བས་རང་ངས་འ་ད་མཐའ་མཚམས་་་གས་ས་ལ་ག་ན་པས་ནང་ས་ང་ན་དང་ང་ར་དང་་འ་བ་དགས་བསལ་་ན་ན་ད། ར་བན་རང་ངས་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་ལ་བར་ས་པར་་ད་་ད་ས་མན་པ་ད་དས་པ་།གག་ནས་་གས་མན་ལ་བ་ག་ད་ས་མན་དས་ང་། ་གས་མན་ལ་་རང་ངས་་་གས་ཁག་་་དམངས་་ག་་་་ག་ན་པས་རང་ངས་་་མན་བན་ང་འགན་ན་ད་དས་་དང་ག་་གས་ཁག་་མན་མཉམ་གནས་ང་བ་འགན་ན་ད་དས།ར་བན་བ་ག་ལག་ན་ད་་ད་་གས་མན་ལ་་ལ་བགས་བ་ག་དང་་གས་མན་ལ་ཡར་ན་གད་པ་ད་་གས་ན་ལ་ནས་རང་ངས་་འལ་ས་ད་འཆམ་མན་དང་་མན་་ར་ག་བཟང་་གད་དས་པ་དང་། གས་ནས་དཀའ་ད་འབད་འཐབ་་ད་ས་མན་དས་ང་། རང་ངས་འ་ད་རང་ང་ཆ་ན་ཞན་ཙམ་ད་པས་་་ཏང་ན་ལས་ད་པར་དཀའ་ད་འབད་འཐབ་་བསམ་་བན་་འགས་ར་བ་ག་དང་ད་ན་ས་ནས་དམངས་ན་དམངས་གས་་ལས་ཀ་ད་ལ་དང་ར་མས་ད་པར་གས་ས་འལ་བ་བསམ་་འར་ར་བན་ནས་མང་གས་ད་ཏང་ན་ལས་ད་པ་གགས་བན་བཟང་་ག་གད་དས་ས་གངས།

    ་ར་ས་ནས་བ་ག་ལག་ན་ད་ར་ཕན་འས་ན་པ་འགན་ན་་་་་་་མང་གས་ས་་ར་་ས་ད་པ་གནད་ན་ག་ན་པས་་ཐད་་བས་ཕན་འས་ན་ན་་འགག་་ལམ་གས་འགས་ང་ད་ན་ལ་ག་ད། ཏང་གས་་བ་ག་དང་ན་ད་བ་ག་གང་་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ན་་ན་ང་ཚན་ག་དང་མན་ལ་ད་་ད་པ་ལམ་གས་འས་ཚང་ག་འགས་ང་ད་པར་ལམ་གས་ལ་བན་ནས་ལས་ན་ཁག་ལ་་འགན་ན་ད་དས་པ་དང་ལམ་གས་ལ་བན་ནས་ཏང་ན་འ་ད་ལས་ད་པས་ཏང་་ག་ག་གར་བང་ལས་ན་ནན་་བབ་ར་གན་མ་ད་དས་ས་གངས།

    ཚན་པ་ཁག་ས་་ར་ས་ནས་རང་འམས་་ད་ལ་དམ་འན་ད་དས་ན་ཐད་་བས་རང་འམས་་ད་ས་པར་་ན་དས་དང་ང་འལ་དམ་ཟབ་ད་དས་ང་། རང་ངས་་ས་ནས་བད་ན་ང་དང་ས་བན་གནང་བ་་ལ་ང་གས་དང་། དན་ཉམས་ང་གས། ད་འད་ང་གས། བག་ད་ངས་ད་བཅས་“ད་ལ་བར”བས་ག་ཡག་་ད་དས་ལ་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ས་བན་གནང་བ་ཆབ་ད་་ལངས་གས་བན་་ད་པ་དང་བག་གང་ད་ག་་གནད་ན་ཐག་གད་ར་ཐག་ད་དས། ་དང་ས་མངས་ས་ལ་ཁག་དང་་ཚན་ཁག་ས་ད་ང་ས་ལ་་ག་དང་་ཚན་་ག་ན་དས་དང་ང་འལ་ས་ནས་གནས་པ་མན་གསལ་ད་པ་གནད་ན་ཡང་དག་བཙལ་ནས་ཐག་གད་ནན་་ད་དས། བ་ར་ད་བཞག་ནས་བད་ན། ས་པར་་བ་ད་་ང་དང་་ང་ཞབས་་ད་གནས་པ་མན་གསལ་ད་པ་གནད་ན་་་བན་ལ་་བ་གང་ཟབ་ན་པ་དང་ཐག་གད་ཏན་ག་ས་ནས་་ལ་ང་གས་་ང་ལ་་ན་པ་ས་་ག་ནས་བ་ག་ད་ར་ཕན་འས་དས་ན་་ད་ས་གངས་པ་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས། 

010020070840000000000000011100001325960021