༄༅།།བས་གསར་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ད་་ན་་
༄༅།།བས་གསར་པ་ང་དང་ཆབ་ད་ད་་ན་་
༄༅།།ང་ང་ང་དང་་་བ་་་ས་ན་ང
༄༅།།ང་ང་ང་དང་་་བ་་་ས་ན་ང
༄༅།།ཏང་ན་གསར་པས་ད་གས་བ་མར་ཁ་གཏད་་
༄༅།།ཏང་ན་གསར་པས་ད་གས་བ་མར་ཁ་གཏད་་
༄༅།།ང་་ང་ན་ཏང་་ལ་ངས་འས་་གས་
༄༅།།ང་་ང་ན་ཏང་་ལ་ངས་འས་་གས་
༄༅།།གས་་བཀའ་ལ་བ་བ་ག་པར་ཟབ། མས་
༄༅།།གས་་བཀའ་ལ་བ་བ་ག་པར་ཟབ། མས་
༄༅།།འས་་ཉམས་བཟང་།
༄༅།།འས་་ཉམས་བཟང་།
༄༅།།ང་་ང་ན་ཏང་་ལ་ངས་འས་་གས་
༄༅།།ང་་ང་ན་ཏང་་ལ་ངས་འས་་གས་
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་ལས་ར
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་ལས་ར
༄༅།།འས་་མས་ས་ག་ར་ང་བ།
༄༅།།འས་་མས་ས་ག་ར་ང་བ།
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ད་ངས་འས་
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ད་ངས་འས་
༄༅།།མཚར་ག་་གས་ན་ཆས་ས་ས་འམས་མས
༄༅།།མཚར་ག་་གས་ན་ཆས་ས་ས་འམས་མས
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པར་འས་་གས་་
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པར་འས་་གས་་
༄༅།།པཎ་ན་ར་་་ས་་ལ་་མག་ང་་
༄༅།།པཎ་ན་ར་་་ས་་ལ་་མག་ང་་
༄༅།།འས་་མས་ས་་དམངས་གས་ཁང་ན་་
༄༅།།འས་་མས་ས་་དམངས་གས་ཁང་ན་་
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པར་གས་མཁན་་་
༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པར་གས་མཁན་་་
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་གཟའ་འར་་ལན་་་
༄༅།།ང་་ད་་ག་གནས་གཟའ་འར་་ལན་་་
༄༅།།ན་པ་་་ས་་ད་་མ་ག་ནས་ཏང་་་ད་ད་ར་་་་་
༄༅།།ན་པ་་་ས་་ད་་མ་ག་ནས་ཏང་་་ད་ད་ར་་་་་
༄༅།།ད་་བ་ག་ངས་གགས་ས་གས་ན་བ་བད་པར་བ་བ་ས་པ།
༄༅།།ད་་བ་ག་ངས་གགས་ས་གས་ན་བ་བད་པར་བ་བ་ས་པ།