·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་ད་་གས་འ
·༄༅།།་དམངས་དལ་ཁང་་ས་་བ་ང་ལག་དལ་ཁང་ས
·༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་ལ་གས་་ས་
·༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་བ་ང་དང་་་་་
·༄༅།།གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་ལག་བར་་་་་་
·༄༅།།ཤན་་ང་་འག་པས་ན་ན་་ནང་ན་ཚང་མ་་
·༄༅།།མང་གས་ག་འར་དང་འར་འང་གས་་བད་ར་
·༄༅།།འ་ས་བར་བས་གནམ་ས་གསར། བསམ་གས་གསར་བས
·༄༅།།ང་་་མ་ད་ངས་ན་ང་ང་ས་ཏང་་་་་་
·༄༅།།ད་་ང་འག་པ་་་་གཙང་ང་འབབ་་10
·༄༅།།ད་་ན་ད་་ན་ཐང་བད་མར་་20ངས་གནས
·༄༅།།ད་་འ་ད་ལས་ད་པས་ད་ལ་ལ་འར་ག་་་
·༄༅།།ད་ངས་ས་་འར་་ལས་གས་དགས་ཚད་་་་་
·༄༅།།ངས་ག་ཅན་ས་ད་་ག་གནས་ང་བ་ལས་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ད་་་
·༄༅།།་ཁ་ན་གགས་དཔའ་་བང་་ད་ཚལ་་
·༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་ན་ན་ལས་་དམངས་་་
·༄༅།།བ་མས་ཟབ་ར་བན་ནས་དམངས་གས་་དང་་་
·༄༅།།2020ར་ད་“བ་གག་འཕར་བ”དགས་་
·༄༅།།ཏང་ན་ན་ས་ན་གས་ས་ཏང་་གས་ན་བ་བ་་
·༄༅།།་དང་ས་རང་ང་ངས་ད་འན་བ་ང་་བ་་་
·༄༅།།འར་འང་་གས་་ན་ནས་ན་བ་པ་་་་་
·༄༅།།ན་ན་་དང་པད་མ་འན་ལས་མ་གས་ས་ལ་་་
·༄༅།།ད་ངས་ཏང་ད་་འགས་ས་གས་པ་གང་་་་
·༄༅།།ད་གསང་མན་ས་་མན་་དངས་ན།
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་་་
·༄༅།།་ན་གར་འབ་ད། དད་ང་ངས་་ད།
·༄༅།།་ས་ང་ར་ས་་མན་ད་བཟང་་དན་་དང་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་དམངས་འས་གས་བས་ད་པ་་
·༄༅།།ངས་ད་གང་ས《ད་གང་་ལས་ན་ན་ན་་་
·༄༅།།ད་ངས་་ས་འགན་བ་ག་་མས་ངང་འལ་ས་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་དམངས་འས་་གས་ན་བས་བ་་
·༄༅།།གངས་ངས་ས་མར་ནམ་ཡང་ད་ར་འ།
·༄༅།།་ག་ན་པ་་ས་བཟང་་བ་ད་འ་བ།
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་བས་བད་པ་་ན་ཚ་་་་
·༄༅།།ད་ངས་་ང་འན་ག་བན་བན་འན་ངས་་་་་་
·༄༅།། པད་མ་འན་ལས་ས་ད་རང་ང་ངས་ད་གང་་་་་
·༄༅།།ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་དངས་ན་བ་ང་ལ་་
·༄༅།།་མན་ས་ང་ང་ས་ད་ངས་་ལས་ད་པ་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་་་
·༄༅།།པད་མ་འན་ལས་ས་ད་རང་ང་ངས་ད་གང་་་་།
·༄༅།།《བར་དར་ལམ་》འམས་ན་ས་ད་་བ་འར་་
·༄༅།།ཉམས་ང་ར་བས་གས་མ་ས་་ང་ར་བཅའ་ད་་་
·༄༅།།ས་ན་ང་ས་གས་དམག་ཨང་གས་པ་ཏང་་་་་
·༄༅།།ས་ན་ང་ས་་ལ་་གས་གག་མཁས་པ་་་་
·༄༅།།ད་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་ལས་་ན་ས་ལས་ཀ་་
·༄༅།།་ས་ང་ད་ས་་བ་་་ས་ན་ང་ས《བ་་
·༄༅།།ད་ས་གས་ན་བ་བད་པར་ན་འལ་ས་ནས་་་་
·༄༅།།ང་དང་་ག་འལ་གས་པས་ད་དང་མ་ན་་་་
·༄༅།།མངགས་བལ་ཟབ་་ག་ག་་འར་ནས་ན་མད་་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་གས་པ་གང་གས་བ་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་གས་པ་གང་གས་བ་་་
·༄༅།།ང་དང་ག་འལ་གས་པ་ཏང་་གས་ན་བ་བ་་
·༄༅།།ང་དང་ག་འལ་གས་པ་ངས་་དང་ད་་མ་་་
·༄༅།།ད་ངས་་ག་བར་་བ་ལས་ངས་ས་གས་་་་་་་
·༄༅།།ད་ངས་་ས་ལ་ཁག་དང་་ཚན་ཁག་ས་ཏང་་་་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་དམངས་འས་གས་བས་ད་པ་་་་
·༄༅།།ད་ངས་ས་ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་བ་ང་ད་་
·༄༅།།ས་ན་ང་ས་་་ཏང་ན་ལས་ད་པར་་མན་་་
·༄༅།།ང་དང་་ག་འལ་གས་པས་ཏང་་གས་ན་བ་བ་་
·༄༅།། བད་ན་ག་་ག་ལ་མཚན་གས་་ས《ང་་་
·༄༅།།ད་རང་ངས་་ས་ལ་ཁག་དང་་ཚན་ཁག་ས་ཏང་་་་
·༄༅།།ད་རང་ང་ངས(ང་དང)ཐད་གགས་ཚན་པ་ཏང་་་
·༄༅།།ཧ་ང་ས་ད་ངས་་ང་ར་་བ་ཅན་་་དམ་ག་་
·༄༅།།ང་ང་ང་དང་ས《ཏང་་གས་ན་བ་བད་པ་་་་
·༄༅།། ད་རང་ང་ངས་ད་གང་་ཏང་་གས་པ་་་་་་་
·༄༅།།ད་ངས་ཏང་ད་འཐབ་གས་གག་ར་་གས་པ་་་
·༄༅།།ད་ངས་་ལས་ད་ལས་བ་ས་རང་ང་ངས་་ཏང་་་
·༄༅།། ད་རང་ང་ངས་་དམངས་འས་གས་ལས་ངས་ས་་