གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
 
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༤ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༣ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༢ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༡ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༠ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༨ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༧ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༣༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༦ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༥ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༤ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༣ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༡ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༣༠ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༩ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།། ༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༩ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༨ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༧ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༦ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༥ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།། ༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༤ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༣ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༢ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༡ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢༠ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༩ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༨ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༧ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༥ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༤ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༣ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༢ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༡ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༠ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༩ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༨ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༩ཚེས་༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༧ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༣༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༦ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༣༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༥ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༤ཉིན། རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༣ཉིན། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༢ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༣༠ཉིན། རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༢༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༢༩ཉིན། རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེར་གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ་ཐོག་ལོ་གསར་བསུ་བ།
བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེར་གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ་ཐོག་ལོ་གསར་བསུ་བ།
2017ལོར་ལྷ་སས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི་1600ལས་བརྒལ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་གསར་པ་བཏོད་པ།
2017ལོར་ལྷ་སས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི་1600ལས་བརྒལ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་གསར་པ་བཏོད་པ།
བོད་ལྗོངས་སུ་གནའ་བོའི་ལྷ་མོ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ།
བོད་ལྗོངས་སུ་གནའ་བོའི་ལྷ་མོ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ།
བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁར་མི་བཟོས་ནགས་གླིང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་གྱུར་བ།
བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁར་མི་བཟོས་ནགས་གླིང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་གྱུར་བ།
གཅིག་སྡུད་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།
གཅིག་སྡུད་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།
སྐབས་དང་པོའི་གངས་ལྗོངས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ལྷ་སར་འཚོགས་པ།
སྐབས་དང་པོའི་གངས་ལྗོངས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ལྷ་སར་འཚོགས་པ།
འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གི་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།
འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གི་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།
གནད་སྨིན་དབུལ་སྒྲོལ་ཐབས་ཇུས་བཟང་། བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བར་རེ་བས་ཁེངས།
གནད་སྨིན་དབུལ་སྒྲོལ་ཐབས་ཇུས་བཟང་། བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བར་རེ་བས་ཁེངས།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མངོན་པ།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མངོན་པ།
བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་།
བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་།
དུད་ཁྱིམ་9ལས་མེད་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་གློག་ཤུགས་ལམ་ཐིག་ཧྲིལ་པོ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།
དུད་ཁྱིམ་9ལས་མེད་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་གློག་ཤུགས་ལམ་ཐིག་ཧྲིལ་པོ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་མ་འཇོག་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི སྒོ་བྱང་ལྷ་སར་ཕྱེ་བ།
བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་མ་འཇོག་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི སྒོ་བྱང་ལྷ་སར་ཕྱེ་བ།
ལྷ་སར་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར《སྒོ་ར》ཞེས་པ་གྲ་སྒྲིག་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
ལྷ་སར་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར《སྒོ་ར》ཞེས་པ་གྲ་སྒྲིག་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིར་ས་ཡོམ་རིམ་པ་5བརྒྱབ་པ་དང་མི་སྣ་ཤི་རྨས་བྱུང་མེད།(པར་རིས)
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིར་ས་ཡོམ་རིམ་པ་5བརྒྱབ་པ་དང་མི་སྣ་ཤི་རྨས་བྱུང་མེད།(པར་རིས)
ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ་འགན་ལེན་བྱེད་པ།
ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ་འགན་ལེན་བྱེད་པ།
བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ལུང་གཞུང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གསའ།
བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ལུང་གཞུང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གསའ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་བཏོད་པ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་བཏོད་པ།
མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011200000000000000