གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
 
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༣༠ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༩ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༨ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༧ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༦ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༥ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༤ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༣ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༢ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༡ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༠ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༩ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༨ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༧ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༦ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༦ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༥ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༤ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༣ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༡ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༣༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༠ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༣༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༩ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༨ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༧ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༦ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༥ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༤ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༣ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༣༠ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༢༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༩ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༨ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༨ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༧ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༧ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༦ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༦ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༥ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༥ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༤ཉིན།རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༤ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༣ཉིན།རེས་གཟའ་ཉི་མ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༣ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༢ཉིན།རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༡ཉིན།རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༡ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༠ཉིན།རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༩ཉིན།རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ལེགས།
༄༅།།༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༩ཉིན་དང་བོད་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༨ཉིན།རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་ཞན།
བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེར་གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ་ཐོག་ལོ་གསར་བསུ་བ།
བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེར་གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ་ཐོག་ལོ་གསར་བསུ་བ།
2017ལོར་ལྷ་སས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི་1600ལས་བརྒལ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་གསར་པ་བཏོད་པ།
2017ལོར་ལྷ་སས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་མི་ཐེངས་ཁྲི་1600ལས་བརྒལ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་གསར་པ་བཏོད་པ།
བོད་ལྗོངས་སུ་གནའ་བོའི་ལྷ་མོ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ།
བོད་ལྗོངས་སུ་གནའ་བོའི་ལྷ་མོ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ།
བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁར་མི་བཟོས་ནགས་གླིང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་གྱུར་བ།
བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁར་མི་བཟོས་ནགས་གླིང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་གྱུར་བ།
གཅིག་སྡུད་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།
གཅིག་སྡུད་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ།
སྐབས་དང་པོའི་གངས་ལྗོངས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ལྷ་སར་འཚོགས་པ།
སྐབས་དང་པོའི་གངས་ལྗོངས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བྱ་དགའ་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ལྷ་སར་འཚོགས་པ།
འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གི་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།
འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གི་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་བྱང་བཀལ་བ།
གནད་སྨིན་དབུལ་སྒྲོལ་ཐབས་ཇུས་བཟང་། བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བར་རེ་བས་ཁེངས།
གནད་སྨིན་དབུལ་སྒྲོལ་ཐབས་ཇུས་བཟང་། བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བར་རེ་བས་ཁེངས།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མངོན་པ།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མངོན་པ།
བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་།
བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་།
དུད་ཁྱིམ་9ལས་མེད་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་གློག་ཤུགས་ལམ་ཐིག་ཧྲིལ་པོ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།
དུད་ཁྱིམ་9ལས་མེད་པའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་གློག་ཤུགས་ལམ་ཐིག་ཧྲིལ་པོ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་མ་འཇོག་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི སྒོ་བྱང་ལྷ་སར་ཕྱེ་བ།
བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་མ་འཇོག་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི སྒོ་བྱང་ལྷ་སར་ཕྱེ་བ།
ལྷ་སར་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར《སྒོ་ར》ཞེས་པ་གྲ་སྒྲིག་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
ལྷ་སར་གཏམ་བརྗོད་ཟློས་གར《སྒོ་ར》ཞེས་པ་གྲ་སྒྲིག་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིར་ས་ཡོམ་རིམ་པ་5བརྒྱབ་པ་དང་མི་སྣ་ཤི་རྨས་བྱུང་མེད།(པར་རིས)
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིར་ས་ཡོམ་རིམ་པ་5བརྒྱབ་པ་དང་མི་སྣ་ཤི་རྨས་བྱུང་མེད།(པར་རིས)
ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ་འགན་ལེན་བྱེད་པ།
ཆུ་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་བདེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ་འགན་ལེན་བྱེད་པ།
བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ལུང་གཞུང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གསའ།
བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོའི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་ལུང་གཞུང་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་གསའ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་བཏོད་པ།
བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲིས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ནགས་ཚལ་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་བཏོད་པ།
མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011200000000000000