·《ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་་་
·ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ས་ད་ན་བ་ང་་་་
·ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་་
·མང་ད་་་འལ་ས་དང་ན་ང་བ་འད་་་
·ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པས་་་
·་མན་ས་ན་ང་ས་་བ་་་གནང་བ་ཏ་
·ང་ང་ང་དང་ཆབ་ད་་་ན་ལས་་ན་ཏ་
·ང་ང་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་ཁག་དང་་
·ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ན་ལས་་ན་ན་ཁང་་
·ག་གནད་མན་གསལ་ད་་ང་བ་ས་་་ལ་་་
·ང་དང་་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་་
·ང་དང་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་བ་ག་ལག་་
010020070840000000000000011200000000000000