རྡོ་ལས་སྣོན་བྱས་ནས་དམངས་ལ་འབབ་འཕར་གཏོད་རོགས་བྱེད་པ།རྡོ་ལས་སྣོན་བྱས་ནས་དམངས་ལ་འབབ་འཕར་གཏོད་རོགས་བྱེད་པ།
ལྗང་མདོག་སྤུས་རྟགས་བཏོད། ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུར་བསྐྱོད།ལྗང་མདོག་སྤུས་རྟགས་བཏོད། ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུར་བསྐྱོད།
བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ཀྱི་ས་འོག་ནས་ཤིང་བརྙན་ཐོག་མར་ཐོན་པ།བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ཀྱི་ས་འོག་ནས་ཤིང་བརྙན་ཐོག་མར་ཐོན་པ།
མངའ་རིས་དང་བོད་དབུས་གློག་དྲ་དྲ་སྦྲེལ་ལས་གྲྭ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་་་མངའ་རིས་དང་བོད་དབུས་གློག་དྲ་དྲ་སྦྲེལ་ལས་གྲྭ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་་་
རྡོ་ལས་སྣོན་བྱས་ནས་དམངས་ལ་འབབ་འཕར་གཏོད་རོགས་བྱེད་པ། ལྗང་མདོག་སྤུས་རྟགས་བཏོད། ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུར་བསྐྱོད། བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ཀྱི་ས་འོག་ནས་ཤིང་བརྙན་ཐོག་མར་ཐོན་པ། མངའ་རིས་དང་བོད་དབུས་གློག་དྲ་དྲ་སྦྲེལ་ལས་གྲྭ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་་་