ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་གྲུབ་འབྲས། པར་རིས་མིག་གི་དགའ་སྟོན།
 
༄༅།།བོད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཡར་ཐོན་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་གསལ་རེད།
༄༅།།བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་ལ་གཡུར་ཟའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ།
༄༅།།རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་དེབ་ནང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལག་་་་་
༄༅།།རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་དེབ་ནང་ཤང་གྲོང་གི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་མ་ལག་རིམ་་་་་
༄༅།།རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་དེབ་ནང་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་་་་
༄༅།།བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་50སོང་ཚུན་ནག་ཆུའི་དཔལ་འབྱོར་བྱ་་་་
བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་སྲུང་སྐྱོང་འཛུགས་སྐྲུན་་་་་
༄༅།།གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་བཞད།
༄༅།།བོད་ཀྱི་གངས་ལྗོངས་སུ“སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ལྕགས་རི་རིང་པོ”ཞིག་བསྐྲུན་པ།
༄༅།།བོད་བྱང་ཐང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་དོ་དམ་སྒྲིག་སྲོལ་་་་
༄༅།།རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་གྱི་སྲུང་ཡོལ་སྐྲུན་པ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་50འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་
༄༅།།ད་ཕན་ལོ་ལྔའི་རིང་བོད་ཀྱི་འགན་བཅོལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ལོ་ལྟར་འཕར་་་
༄༅།།བོད་དུ་རྩྭ་ཕྱུགས་སྤྱིར་ན་དོ་མཉམ་བྱུང་བ།
010020070840000000000000011200000000000000