·《ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་་་
·ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ས་ད་ན་བ་ང་་་་
·ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་་
·མང་ད་་་འལ་ས་དང་ན་ང་བ་འད་་་
·ང་དང་་་ལ་མབ་ད་གས་ང་བན་པས་་་
·་མན་ས་ན་ང་ས་་བ་་་གནང་བ་ཏ་
·ང་ང་ང་དང་ཆབ་ད་་་ན་ལས་་ན་ཏ་
·ང་ང་ང་དང་ཆབ་ད་ས་་ན་་ཁག་དང་་
 
·ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ན་ལས་་ན་ན་ཁ་་
·ད་ངས་ས་བ་ག་ལག་ན་ད་་ལ་བ་་་
·ན་ན་་མངའ་ས་ས་ལ་་བག་བ་གནང་བ་་
·་ས་ང་ར་ས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་་་་
·པད་མ་འན་ལས་ས་་་ང་་ཏང་་མང་གས་
·ན་ན་ས་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་་་་
·ལམ་གས་འགས་ར་བན་ནས་བ་ག་ལག་ན་་་
·ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་ས་ད་ན་བ་ང་་་་
 
༄༅།།ཆབ་མ་ས་ལ་་ན་་གད་ང་ལག་་ཁག་ས་ཏང་་མང་གས་
༄༅།།ཆབ་མ་ས་ལ་་ན་་གད་ང་ལག་་ཁག་ས་ཏང་་མང་གས་
༄༅།།ན་ན་ས་་སར་ང་ར་འཆར་འད་འགས་ན་དང་ལས་གས་ལག་ལ་་་
༄༅།།ན་ན་ས་་སར་ང་ར་འཆར་འད་འགས་ན་དང་ལས་གས་ལག་ལ་་་
༄༅།།《ད་ང་ཐང་་་ད་ང་ང་་བད་པ་》ས་པ
༄༅།།《ད་ང་ཐང་་་ད་ང་ང་་བད་པ་》ས་པ
ས་ན་ང་ས་བས་གསར་པ་ད་ད་་
ས་ན་ང་ས་བས་གསར་པ་ད་ད་་
ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་་་་
ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་་་་
་ན་ན་ས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་་
་ན་ན་ས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་་
ང་་གས་འན་་་དམངས་་གས་་་
ང་་གས་འན་་་དམངས་་གས་་་
 
༄༅།།ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་ལག་ན་ག་འལ་བ་ད་མཁན་་ག་ད།
༄༅།།ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་ལག་ན་ག་འལ་བ་ད་མཁན་་ག་ད།
·ཅང་་ས་གས་འན་བ་ལ་་དས་བ་ད་པ།
·་ནམ་ང་ཁ་ད་ནས་བ་མས་མན།
·་ང་ལ་དཀར་ས་རང་་གས་འན་ར་ང་བ།
·“གས་འན་འག་པ”བད་ནམས་མ།
·ན་ན་་ད་གས་ག་ག་ན་པ་གས་འན།
·ག་ང་ག་“གར་མཁན་མ”—ད་་་་་
·ང་པ་ག་་ཨར་ན་གས་འན།
 
༄༅།།ད་ངས་ས་ཏང་ན་དང་ཁག་ན་ཆད་ད་པར་བས་ར་བཏང་བ།
༄༅།།ད་ངས་ས་ཏང་ན་དང་ཁག་ན་ཆད་ད་པར་བས་ར་བཏང་བ།
·“་ད་དང་ ། ་ལ་བན་དས་པ། ང་་ན་པ”་་
·ལམ་གས་འགས་ར་བན་ནས་བ་ག་ལག་ན་་་
·མ་་ང་་ག་མ་ཏང་འགས་ང་ལས་ན་ལ་་
·འ་་་ད་་ད་་དཔལ་འར་འར་ད་་་་
·བ་མས་་ང་ད་འམ། ་མས་་ང་ས་ད།
·“་ད་དང་།་ལ་བན་དས་པ།ང་་ན་པ”
·ད་ངས་་ས་ལ་ཁག་དང་ཚན་པ་ཁག་ས་བ་ག་་
010020070840000000000000011200000000000000